Empirické důkazy - definice, způsoby sběru, typy

Empirickým důkazem jsou informace získané pozorováním a dokumentací určitého chování a vzorců nebo experimentem. Empirický důkaz je klíčovou součástí vědecké metody výzkumu, která je použitelná v mnoha oborech.

Empirické důkazy

Ve vědecké metodě se empirické důkazy používají k ověření nebo vyvrácení uvedené hypotézy. Testování hypotéz Testování hypotéz je metoda statistického odvození. Slouží k testování, zda je prohlášení týkající se parametru populace správné. Testování hypotézy, prohlášení nebo tvrzení. Ve vědeckém světě může komunita přijmout hypotézu, pouze pokud je poskytnut dostatečný (empirický) důkaz podporující hypotézu.

Prolomení důkazů

Empirické důkazy se primárně získávají pozorováním nebo experimentováním. Pozorování nebo experimenty jsou známy jako primární zdroje. Lze jej však získat také z různých sekundárních zdrojů, včetně článků, zpráv. Pokyny k výdělkům Pokyny k výdělkům jsou informace poskytované vedením veřejně obchodované společnosti o jejích očekávaných budoucích výsledcích, včetně odhadů, novin atd. Proces hledání empirický důkaz se nazývá empirický výzkum.

Hlavním zájmem empirického výzkumu je sběr nestranných důkazů. Vědci musí výzkum pečlivě navrhnout a zároveň minimalizovat vystavení potenciálním chybám. Ve vědeckém světě je běžné, že několik vědců nebo vědců shromažďuje důkazy současně prostřednictvím replikace stejné studie. Peer review je navíc primárním nástrojem ve vědě, který se používá k ověření důkazů poskytnutých ve studii nebo výzkumu.

Druhy empirických důkazů

Dva primární typy empirických důkazů jsou kvalitativní důkazy a kvantitativní důkaz.

1. Kvalitativní

Kvalitativní důkaz je typ dat, který popisuje neměřitelné informace. Kvalitativní data se používají v různých oborech, zejména v sociálních vědách, stejně jako v průzkumu trhu a financích. Finance Finance's Finance articles are designed as self-study guidelines to learn important finance concepts online by your own growth. Procházejte stovky článků! . V takových oblastech výzkum obecně zkoumá lidské chování a jeho vzorce. Díky neměřitelné povaze kvalitativních údajů je jejich subjektivní analýza náchylná k potenciálním předsudkům.

2. Kvantitativní

Quantitative evidence podnikání. V éře datových technologií je kvantitativní analýza považována za preferovaný přístup k přijímání informovaných rozhodnutí. . Kvantitativní data se používají téměř ve všech vědních oborech.

Na rozdíl od kvalitativních údajů se důkazy získané pomocí kvantitativních údajů obecně považují za nezaujaté, protože platnost údajů lze snadno ověřit pomocí matematicko-statistických výpočtů nebo analýz.

Související čtení

Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další finanční zdroje uvedené níže:

  • Základní pojmy statistiky v oblasti financí Základní pojmy statistiky v oblasti financí Pro lepší porozumění financím je zásadně důležité důkladné pochopení statistik. Statistické koncepty mohou navíc pomoci investorům sledovat
  • Předpětí trvanlivosti Předpětí trvanlivosti Předpětí trvanlivosti je podvědomá tendence předpovídat minulé události nebo události dopředu do budoucnosti. Jinými slovy, trvanlivost je druh kognitivního zkreslení s předpokladem, že minulé trendy budou pokračovat do budoucnosti.
  • Simulace Monte Carlo Simulace Monte Carlo Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná při modelování pravděpodobnosti různých výsledků u problému, který nelze jednoduše vyřešit kvůli interferenci náhodné proměnné.
  • Survivorship Bias Survivorship Bias Survivorship bias je typ zkreslení výběru vzorků, ke kterému dochází, když soubor dat považuje pouze „přežívající“ nebo stávající pozorování a nezohledňuje

Poslední příspěvky