Pronajímatel vs nájemce - Co potřebujete vědět o tom, jak fungují leasingy

V leasingové smlouvě jsou dvě hlavní strany a každý finanční profesionál FP&A Analyst Staňte se analytikem FP&A ve společnosti. Načrtneme plat, dovednosti, osobnost a školení, které potřebujete pro FP&A pracovní místa a úspěšnou finanční kariéru. Analytici, manažeři a ředitelé FP&A jsou odpovědní za poskytování výkonných manažerů analýz a informací, které potřebují k tomu, aby věděli, jak rozlišovat mezi pronajímatelem a nájemcem. Klasifikace leasingu Leasing Klasifikace leasingu zahrnuje operativní a kapitálový leasing. Leasing je druh transakce prováděné společností, která má právo používat aktivum. V rámci leasingu společnost zaplatí druhé straně dohodnutou částku peněz, na rozdíl od nájemného, ​​výměnou za možnost používat aktivum. je smluvní ujednání, kdy jedna strana, zvaná pronajímatel, poskytuje aktivum Typy aktiv Mezi běžné typy aktiv patří běžná, dlouhodobá, fyzická, nehmotná, provozní a neprovozní. Správná identifikace a pro použití druhou stranou, označovanou jako nájemce, na základě pravidelných plateb po dohodnuté období. Nájemce platí pronajímateli za užívání aktiva nebo majetku.

Pronajímatel vs nájemce

Pronájem aktiva je často ekonomičtější možností než nákup skutečného aktiva, protože vyžaduje mnohem nižší peněžní výdaje. Pronajímatel vs nájemce - ujednání mezi těmito dvěma stranami je uzavřeno v nájemní smlouvě Smlouva o pronájmu vybavení Smlouva o pronájmu zařízení je smluvní ujednání, kdy pronajímatel, který je vlastníkem zařízení, umožňuje nájemci zařízení používat, což je smluvní dokument podepsaný oběma stranami.

Role pronajímatele vs nájemce

V nájemní smlouvě jsou dvě hlavní strany.

Pronajímatel

Pronajímatel je zákonným vlastníkem aktiva nebo majetku a dává nájemci právo toto aktivum nebo majetek po určitou dobu užívat nebo je obývat. Během smlouvy si pronajímatel ponechává vlastnické právo k nemovitosti a je oprávněn dostávat pravidelné platby od nájemce na základě jejich původní dohody. Rovněž musí být odškodněn za veškeré ztráty vzniklé během smlouvy v důsledku poškození nebo zneužití dotyčného aktiva. Pokud je aktivum prodáno, pronajímatel musí takovou transakci autorizovat a má nárok na jakékoli finanční zisky z prodeje.

Přestože si pronajímatel ponechává vlastnictví aktiva, má v průběhu smlouvy omezená práva k aktivu. Jedním z těchto omezení je, že vlastník, s ohledem na jeho omezený přístup k aktivu, může získat vstup pouze se souhlasem nájemce. Musí informovat nájemce o jakékoli údržbě majetku nebo majetku provedené před skutečným časem návštěvy. Pokud však nájemce způsobí poškození aktiva nebo použije aktivu k páchání nelegálních aktivit, pronajímatel si vyhrazuje právo vystěhovat pronajímatele nebo jinak ukončit leasingovou smlouvu bez předchozího upozornění. Po uplynutí smluvního období a v závislosti na stavu aktiva se aktivum nebo nemovitost vrátí pronajímateli, i když nájemce může mít opci na koupi aktiva.

Nájemce

Nájemce je strana, která získá právo používat aktivum pro konkrétní období a provádí pravidelné platby pronajímateli na základě jejich původní dohody. Délka doby leasingu často alespoň částečně závisí na druhu aktiva nebo nemovitosti. Například pronájem pozemku k založení výrobního závodu může trvat déle než pronájem vybavení nebo vozidla.

Po dobu trvání leasingu je nájemce odpovědný za péči o majetek a provádění pravidelné údržby podle potřeby. Pokud je předmětem nájmu byt, nesmí nájemce provádět žádné strukturální změny bez souhlasu pronajímatele. Jakékoli škody na majetku musí být opraveny před vypršením smlouvy. Pokud nájemce neprovede potřebné opravy nebo nevymění poškozená zařízení, má pronajímatel právo účtovat nájemci částku opravy podle smlouvy o nájmu.

Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem

Nájemní smlouva je smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem o užívání aktiva nebo majetku. Nastiňuje podmínky smlouvy a stanoví právní povinnosti spojené s užíváním aktiva. Obě strany jsou signatáři dohody a jsou povinni dodržovat její pravidla. Pokud některá ze stran poruší podmínky nájemní smlouvy, lze smlouvu ukončit. Pokud například nájemce provádí nezákonné činnosti v prostorách pronajímatele, má pronajímatel právo zrušit smlouvu a vykázat nájemce z nemovitosti. Některé leasingové smlouvy zahrnují možnost, že nájemce koupí pronajaté aktivum nebo nemovitost na konci doby leasingu.

Smlouva pronajímatele vs nájemce - schéma

Druhy nájemních smluv

Následují tři typy nájemních smluv:

Pronájem kapitálu

Kapitálový leasing, kapitálový leasing oproti operativnímu leasingu Rozdíl mezi kapitálovým leasingem a operativním leasingem - s kapitálovým leasingem (nebo finančním leasingem) se v rozvaze společnosti zachází jako s aktivem, zatímco operativní leasing je nákladem, který zůstává v rozvaze . Přemýšlejte o kapitálovém pronájmu jako o vlastnictví nemovitosti a o operativním leasingu spíše jako o pronájmu nemovitosti. také označovaný jako finanční leasing, je leasing, při kterém nájemce získá úplnou kontrolu nad aktivem a je odpovědný za veškeré náklady na údržbu a další náklady spojené s aktivem. GAAP vyžaduje, aby byl tento typ leasingové smlouvy zaznamenán v rozvaze nájemce jako aktivum s odpovídajícím závazkem. Veškeré splátky úroků a jistiny se zaznamenávají samostatně do výkazu zisku a ztráty. Nájemce přebírá rizika i výhody plynoucí z vlastnictví aktiva. Kapitálový leasing je dlouhodobý leasing, který pokrývá většinu doby použitelnosti aktiva.

Operativní leasing

Operativní leasing je typ leasingu, kdy si pronajímatel ponechává všechny výhody a odpovědnosti spojené s vlastnictvím aktiva. Pronajímatel má na starosti krytí každodenních provozních nákladů (například nákup inkoustu do tiskárny). Nájemce používá aktivum nebo vybavení po pevnou část životnosti aktiva a nenese náklady na údržbu. Na rozdíl od smlouvy o pronájmu kapitálu nájemce nezaznamenává aktivum v rozvaze.

Prodej a zpětný leasing

Prodej a zpětný leasing je typ dohody, kdy jedna strana koupí aktivum nebo nemovitost od jiné strany a okamžitě je pronajme prodejní straně. Prodávající se stává nájemcem a společnost, která aktivum kupuje, se stává pronajímatelem. Tento typ dohody je implementován na základě porozumění, že prodávající okamžitě pronajme zpět aktivum od kupujícího, s výhradou dohodnuté platební sazby a doby platby. Kupujícím v tomto typu transakce může být leasingová společnost, finanční společnost, pojišťovna, individuální investor nebo institucionální investor.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné další bezplatné finanční zdroje uvedené níže:

  • Předplacený leasing Předplacený leasing Předplacený leasing se používá ke strukturování hmotného majetku takovým způsobem, že nájemce má možnost po skončení leasingu toto aktivum koupit. Struktura obvykle zahrnuje splátky leasingu za dlouhodobé užívání aktiv.
  • Leasing Accounting Lease Accounting Průvodce nájmem účetnictví. Leasingy jsou smlouvy, ve kterých vlastník nemovitosti / aktiva umožňuje jiné straně používat nemovitost / aktivum výměnou za peníze nebo jiná aktiva. Dva nejběžnější typy leasingu v účetnictví jsou operativní a finanční (leasingy na kapitál). Výhody, nevýhody a příklady
  • Pozemky, budovy a zařízení (PP&E) PP&E (Pozemky, budovy a zařízení) PP&E (Pozemky, budovy a zařízení) je jedním ze základních dlouhodobých aktiv v rozvaze. PP&E je ovlivněna Capexem, Odpisy a Akvizicemi / Dispozicemi dlouhodobého majetku. Tato aktiva hrají klíčovou roli ve finančním plánování a analýze operací společnosti a budoucích výdajů
  • Promítání položek rozvahy Promítání řádkových položek rozvahy Promítání řádkových položek rozvahy zahrnuje analýzu provozního kapitálu, PP&E, akciového kapitálu dluhu a čistého příjmu. Tato příručka popisuje způsob výpočtu

Poslední příspěvky