Solventnost - definice, způsob hodnocení, jiné poměry

Solventnost je schopnost společnosti dostát svým dlouhodobým finančním závazkům Dlouhodobý dluh Dlouhodobý dluh (LTD) je jakékoli množství nesplacených dluhů, které společnost drží, se splatností 12 měsíců nebo delší. V rozvaze společnosti je klasifikován jako dlouhodobý závazek. Doba splatnosti pro LTD se může pohybovat kdekoli od 12 měsíců do 30+ let a typy dluhů mohou zahrnovat dluhopisy, hypotéky. Pokud si analytici přejí vědět více o solventnosti společnosti, podívají se na celkovou hodnotu jejích aktiv ve srovnání s celkovými drženými závazky.

Platební schopnost

Organizace se považuje za solventní, když její oběžná aktiva Oběžná aktiva Oběžná aktiva jsou veškerá aktiva, která lze přiměřeně převést na hotovost do jednoho roku. Obvykle se používají k měření likvidity společnosti. překročit krátkodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky jsou finanční závazky podnikatelského subjektu, které jsou splatné do jednoho roku. Společnost je zobrazuje v rozvaze. Závazek nastává, když společnost prošla transakcí, která vyvolala očekávání budoucího odtoku hotovosti nebo jiných ekonomických zdrojů. . To se obvykle měří pomocí aktuálního poměru Vzorec aktuálního poměru Vzorec aktuálního poměru je = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky. Současný poměr, známý také jako poměr pracovního kapitálu, měří schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům, které jsou splatné do jednoho roku. Poměr zohledňuje váhu celkových krátkodobých aktiv oproti celkovým krátkodobým pasivům. Označuje finanční zdraví společnosti. Společnost je považována za solventní, pokud je její aktuální poměr větší než 1: 1.

Solventní společnost je schopna dosáhnout svých cílů dlouhodobého růstu a expanze při plnění svých finančních závazků. Ve své nejjednodušší formě je míra solventnosti měřena, pokud je společnost schopna dlouhodobě splácet své dluhy.

Likvidita vs. solventnost

Solventnost a likvidita jsou dva způsoby, jak měřit finanční zdraví společnosti, ale tyto dva pojmy se navzájem liší.

Likvidita odkazuje na schopnost společnosti splácet své krátkodobé dluhy; tj. zda lze platit krátkodobé závazky současnými aktivy. Likvidita také měří, jak rychle je společnost schopna převést svá oběžná aktiva na hotovost.

Platební schopnost, na druhé straně, je schopnost firmy plnit dlouhodobé závazky a pokračovat v provozování svých současných operací dlouho do budoucnosti. Společnost může být vysoce solventní, ale má nízkou likviditu nebo naopak. V zájmu zachování konkurenceschopnosti v obchodním prostředí je však důležité, aby byla společnost přiměřeně likvidní a solventní.

Posouzení solventnosti podniku

Solventnost podniku se hodnotí pohledem na jeho rozvahu Rozvaha Rozvaha je jednou ze tří základních finančních výkazů. Tato prohlášení jsou klíčová jak pro finanční modelování, tak pro účetnictví. Rozvaha zobrazuje celková aktiva společnosti a způsob, jakým jsou tato aktiva financována prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu. Aktiva = pasiva + výkaz vlastního kapitálu a peněžních toků.

Rozvaha společnosti poskytuje souhrn všech držených aktiv a pasiv. Společnost je považována za solventní, pokud je realizovatelná hodnota jejích aktiv vyšší než její závazky. Je v platební neschopnosti, pokud je realizovatelná hodnota nižší než celková výše závazků.

Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (oficiálně nazývaný Výkaz o peněžních tocích) obsahuje informace o tom, kolik peněz společnost za dané období vygenerovala a použila. Obsahuje 3 oddíly: hotovost z operací, hotovost z investování a hotovost z financování. také poskytuje dobrou indikaci solventnosti, protože se zaměřuje na schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům a požadavkům. Analyzuje schopnost společnosti splácet své dluhy v době jejich splatnosti a má okamžitě k dispozici hotovost k pokrytí závazků.

Peněžní tok také nabízí vhled do historie splácení dluhu společnosti. Ukazuje, zda existuje mnoho nesplacených dluhů nebo zda jsou platby prováděny pravidelně za účelem snížení dluhové odpovědnosti. Výkaz peněžních toků měří nejen schopnost společnosti splácet svůj dluh splatný k příslušnému datu, ale také její schopnost uspokojit dluhy, které spadnou v blízké budoucnosti.

Analýza solventnosti může pomoci upozornit na jakékoli varovné signály naznačující platební neschopnost. Může odhalit historii finančních ztrát, neschopnosti získat řádné financování, špatného řízení společnosti nebo neplacení poplatků a daní.

Jiné poměry

Několik různých poměrů může pomoci posoudit solventnost podniku, včetně následujících:

1. Aktuální poměr dluhů k zásobám

Schopnost společnosti spoléhat se na aktuální zásoby ke splnění dluhových závazků.

2. Poměr současného dluhu k čistému jmění

Celková částka dlužná akcionářům za rok, vyjádřená jako procento investice akcionáře.

3. Poměr celkových závazků k čistému jmění

Vztah mezi celkovými dluhy a vlastním kapitálem Vlastní kapitál Vlastní kapitál je definován jako podíl na celkové hodnotě aktiv společnosti, který si mohou nárokovat vlastníci (jediný vlastník nebo partnerství) a akcionáři (pokud se jedná o společnost ). Vypočítává se odečtením všech závazků od celkové hodnoty aktiva (vlastní kapitál = aktiva - pasiva). ve společnosti. Čím vyšší je poměr, tím nižší je ochrana věřitelů firmy.

Závěr

Při hodnocení finančního zdraví společnosti je jedním z klíčových faktorů riziko platební neschopnosti, protože měří schopnost podniku dlouhodobě se udržet. Solventnost společnosti může pomoci určit, zda je schopna růstu.

Solventnost také může vedení společnosti pomoci splnit své závazky a může prokázat své finanční zdraví při získávání dalšího vlastního kapitálu. Každá firma, která se dlouhodobě snaží expandovat, by se měla snažit zůstat solventní.

Dodatečné zdroje

Finance nabízí analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA) ™ Certifikace FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li se neustále učit a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující finanční zdroje:

  • Analýza účetní závěrky Analýza účetní závěrky Jak provést analýzu účetní závěrky. Tato příručka vás naučí provádět analýzu finančního výkazu výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu peněžních toků včetně marží, poměrů, růstu, likvidity, pákového efektu, míry návratnosti a ziskovosti.
  • Poměr dluhu k aktivům Poměr dluhu k aktivům Poměr dluhu k aktivům je poměr pákového efektu, který pomáhá kvantifikovat míru, do jaké jsou operace společnosti financovány dluhem. V mnoha případech je vysoký pákový poměr také ukazatelem vyšší míry finančního rizika. Důvodem je, že společnost, která je silně zadlužena, čelí vyšší šanci splácet své půjčky.
  • Událost likvidity Událost likvidity Akce likvidity je proces, při kterém investor likviduje svou investiční pozici v soukromé společnosti a směňuje ji za hotovost. Hlavním účelem likvidní události je převod nelikvidního aktiva (investice do soukromé společnosti) na nejlikvidnější aktivum - hotovost.
  • Čistý hmotný majetek Čistý hmotný majetek Čistý hmotný majetek (NTA) je hodnota veškerého fyzického („hmotného“) majetku minus všechny závazky v podniku. Jinými slovy, NTA jsou celková aktiva společnosti minus nehmotná aktiva a celková pasiva. Celková hodnota čistého hmotného majetku se někdy označuje jako „účetní hodnota“ společnosti - vzorec pro NTA

Poslední příspěvky