Finanční modelování pro startupy - Corporate Finance Institute

Finanční modelování Co je finanční modelování Finanční modelování se provádí v aplikaci Excel za účelem prognózy finanční výkonnosti společnosti. Přehled toho, co je finanční modelování, jak a proč stavět model. for startups is a process of forecasting the company's customers, revenue Revenue Streams Revenue Streams jsou různé zdroje, z nichž podnik vydělává peníze z prodeje zboží nebo poskytování služeb. Typy výnosů, které podnik zaznamenává na svých účtech, závisí na typech činností prováděných podnikem. Viz kategorie a příklady, zaměstnanci, výdaje a kapitálové náklady Inventoriable costs Inventoriable costs, also known as product costs, refer to the direct costs associated with the manufacturing of products for revenue generation. Před prodejem se inventář zaznamená v rozvaze jako aktivum. Prodej těchto produktů přesouvá zásoby z rozvahy do nákladového řádku nákladů na prodané zboží (COGS) ve výkazu zisku a ztráty. do budoucna posoudit životaschopnost podniku. Tento proces úzce souvisí s podnikatelským plánem a rozpočtem startupu. Druhy rozpočtů Existují čtyři běžné typy rozpočtových metod, které společnosti používají: (1) přírůstkové, (2) založené na činnostech, (3) hodnotové nabídky a (4) nulové -na základě. The, které slouží k pečlivému vedení společnosti v jejích raných létech.

Finanční modelování pro startupy

Podívejte se na šablonu Finance's Startup Financial Model a dozvíte se více o tom, jak jsou tyto typy modelů vytvářeny.

Poslední příspěvky