Rizikové faktory investování do REIT - přehled, typy, daňové důsledky

V tomto článku se dozvíte o různých rizikových faktorech investování do REIT. Realitní investiční fondy (REIT) se vztahují na investiční akcie, do kterých investují investoři, aby zvýšili návratnost svého portfolia. REIT vlastní a spravuje různé nemovitosti, jako jsou rezidenční byty Residential Properties REITs Rezidenční nemovitosti REIT jsou REIT, které vlastní a spravují bytové jednotky k pronájmu nájemcům. Rezidenční REIT lze rozdělit do struktur pro jednu nebo více rodin, které jsou k dispozici pro zaměstnání pro nepodnikatelské účely. Mohou zahrnovat byty, prázdninové domy, ubytování studentů, kancelářské budovy, nákupní střediska, hotely, luxusní letoviska atd. Zákon požaduje, aby společnost REIT distribuovala alespoň 90% svých čistých výnosů jako dividendy akcionářům.

Rizikové faktory investování do REIT

REIT nemusí platit daně z příjmu právnických osob jako jiné veřejné společnosti. Veřejné společnosti Veřejné společnosti jsou subjekty, které obchodují se svými akciemi na veřejném burzovním trhu. Investoři se mohou stát akcionáři ve veřejné společnosti nákupem akcií společnosti. Společnost je považována za veřejnou, protože jakýkoli investor, který má zájem, může koupit akcie společnosti na veřejné burze a stát se vlastníky akcií. , a výnos je zdaněn až na úrovni akcionářů poté, co akcionáři obdrží svůj podíl na výnosech. Výsledkem je, že REIT představují skvělou investiční příležitost pro investory, kteří hledají stálý příjem a expozici nemovitostem. Existují však určité rizikové faktory spojené s REIT, o kterých by si investoři měli být vědomi, než do těchto společností vloží své peníze.

souhrn

  • REIT jsou investiční akcie, které investují do nemovitostí, jako jsou bytové jednotky, kancelářské budovy, průmyslové budovy, hotely atd.
  • Ve srovnání s jinými investicemi, jako jsou akcie a dluhopisy, podléhají REIT různým rizikovým faktorům, které ovlivňují výnosy investora.
  • Mezi hlavní rizikové faktory spojené s REIT patří riziko pákového efektu, riziko likvidity a tržní riziko.

Rizika spojená s investováním do REIT

Investoři by měli znát různá rizika spojená s investováním do REIT. Při investování do REIT prostřednictvím makléře je makléř povinen zveřejnit všechna rizika související s investicí REIT. Některá rizika spojená s REIT zahrnují:

1. Riziko likvidity

Ačkoli veřejné REIT umožňují investorům prodávat své akcie na veřejném burzovním trhu, investice jsou méně likvidní ve srovnání s jinými investicemi, jako jsou dluhopisy a akcie. Neexistuje žádný sekundární trh Sekundární trh Sekundární trh je místem, kde investoři nakupují a prodávají cenné papíry od jiných investorů. Příklady: New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE). k hledání kupců a prodejců nemovitosti a likvidita je poskytována pouze prostřednictvím nabídek zpětného odkupu fondu.

Rovněž neexistuje záruka, že všichni akcionáři opouštějící své investice budou schopni prodat všechny nebo část akcií, které chtějí prodat, ve čtvrtletních nabídkách zpětného odkupu. Kvůli tomuto riziku likvidity nemusí být investoři schopni převést akcie na hotovost v bezprostřední době potřeby.

2. Pákové riziko

Pákové riziko vzniká, když se investoři rozhodnou použít půjčené peníze na nákup cenných papírů. Využití pákového efektu způsobí, že společnosti REIT vzniknou další výdaje a zvýší se ztráty fondu v případě nedostatečné výkonnosti podkladových investic.

Dodatečné výpůjčky, tj. Platby úroků a další poplatky vzniklé v souvislosti s výpůjčkou, sníží množství peněz, které jsou k dispozici pro distribuci akcionářům společnosti.

3. Tržní riziko

Svěřenské fondy investující do nemovitostí jsou obchodovány na hlavních burzách cenných papírů a podléhají cenovým pohybům na finančních trzích. To znamená, že investoři mohou získat méně, než za co původně zaplatili, pokud prodají své akcie na veřejné burze.

Některé z příčin tržního rizika mohou zahrnovat recesi Recese Recese je termín používaný k označení zpomalení obecné ekonomické aktivity. V makroekonomii jsou recese oficiálně uznány po dvou po sobě jdoucích čtvrtletích negativních temp růstu HDP. , změny úrokových sazeb, přírodní katastrofy atd. Pokud nastane některá z příčin, má tržní riziko tendenci ovlivňovat celý finanční trh současně, a proto je obtížné jej diverzifikací eliminovat.

Neobchodované REIT

Neobchodované REIT nesou vyšší riziko než veřejné REIT, protože neexistují žádné veřejné informace, které by investoři mohli použít k průzkumu nebo stanovení jejich hodnot. Jsou nelikvidní a investoři nemusí mít přístup ke svým fondům po předem stanovenou dobu, někdy až sedm let. Některé neobchodované REIT mohou investorům umožnit přístup ke svým penězům po prvním roce, ale bude to stát za určitou cenu.

Dalším rizikem spojeným s investováním do neobchodovaných REIT je, že neexistuje žádná záruka, že investoři obdrží své výplaty dividend, a pokud je obdrží, mohou být odvozeny z jiných zdrojů, než jsou peněžní toky z obchodních operací. Mezi tyto zdroje mohou patřit půjčky, prodej nabídek, prodej aktiv nebo dokonce peníze jiných investorů. Tyto zdroje snižují zájem investora.

Na neobchodované REIT se vztahují také značné výdaje a provize, které se promítají do hodnoty podílu investora. Například REIT účtují předem poplatek ve výši 8% - 10% nebo někdy až 15%. Dalším nákladem jsou poplatky externího manažera REIT, které se platí profesionálnímu manažerovi třetí strany za správu portfolia aktiv REIT. Poplatky externího manažera zahrnují paušální poplatek a motivační poplatek. Výdaje snižují výnosy, které jsou k dispozici pro distribuci akcionářům.

Soukromé REIT

Soukromé REIT nejsou uvedeny na veřejném burzovním trhu a jsou osvobozeny od registrace u Komise pro burzu cenných papírů. Proto nepodléhají stejným předpisům jako veřejné REITs a veřejné neobchodované REITs.

Nedostatek vládní regulace ztěžuje jejich hodnocení investorům, protože veřejně jsou k dispozici jen velmi malé nebo žádné informace. Rovněž nejsou povinni připravovat auditovanou účetní závěrku.

Daňové důsledky

Investoři, kteří investovali do REIT, jsou povinni při vyplácení daní deklarovat rozdělení dividend obdržených od REIT. Výplaty dividend ze současného nebo kumulovaného zisku jsou zdaněny jako běžný příjem a jsou zdaněny nejvyšší mezní sazbou daně investora. Investoři by si měli být vědomi těchto daňových důsledků při investování do REIT, protože snižují výnosy z dividend.

Dodatečné zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom vám pomohli stát se finančním analytikem světové úrovně a posunout svou kariéru na maximum, budou vám tyto další zdroje velmi užitečné:

  • Komerční nemovitosti REIT Komerční nemovitosti REIT Komerční nemovitosti REIT jsou investiční fondy do nemovitostí, které se specializují na komerční nemovitosti. REIT fungují jako podílové fondy, kde investují
  • Pákové poměry Pákové poměry Pákový poměr označuje úroveň dluhu, který vznikl obchodnímu subjektu oproti několika dalším účtům v jeho rozvaze, výkazu zisku a ztráty nebo výkazu peněžních toků. Šablona aplikace Excel
  • Soukromé REIT vs veřejně obchodované REIT Soukromé REIT vs veřejně obchodované REIT Soukromé REIT vs veřejně obchodované REIT. Investiční fondy do nemovitostí (REIT) lze rozdělit na soukromé nebo veřejné, obchodované nebo neobchodované. REIT konkrétně investují do realitního sektoru a pronajímají a shromažďují výnosy z pronájmu investovaných nemovitostí
  • Řízení rizik Řízení rizik Řízení rizik zahrnuje identifikaci, analýzu a reakci na rizikové faktory, které tvoří součást života podniku. Obvykle se to dělá s

Poslední příspěvky