Výbor pro audit - přehled, předpisy, odpovědnosti

Výbor pro audit je skupina představenstva společnosti odpovědná za dohled nad procesem finančního výkaznictví Interní vs. externí finanční výkaznictví Interní a externí finanční výkaznictví má několik rozdílů, kterých si musí být každá zúčastněná strana vědoma. Interní finanční výkaznictví je a. Aby byl výbor pro audit úspěšný, měl by si být vědom procesů a vnitřních kontrol v organizaci. Výbor pro audit musí koordinovat s řídícím týmem, nezávislým auditorem a interními auditory, aby určil účinnost zavedených interních kontrol a procesů.

Výbor pro audit

Předpisy výboru pro audit

Podle zákona Sarbanes-Oxley Act z roku 2002 Sarbanes Oxley Act Sarbanes-Oxley Act je americký federální zákon, jehož cílem bylo chránit investory tím, že zpřístupní informace o společnostech spolehlivěji a přesněji. , přijala americká Komise pro cenné papíry (SEC) pravidlo, podle něhož existují určité požadavky výboru pro audit, které musí společnost splnit, aby mohly být cenné papíry uvedeny na národní burze. Mezi tyto požadavky patří:

 • Výbor pro audit musí sestávat z nezávislých členů.
 • Výbor pro audit má odpovědnost za výběr a dohled nad účty společnosti.
 • Kompenzace se poskytuje jakýmkoli externím auditorům nebo nezávislým auditorům najatým výborem pro audit.
 • Výbor pro audit má oprávnění zapojit poradce.
 • Musí být zavedeny procesy pro vyřizování stížností souvisejících s účetními činnostmi společnosti.

Úlohy a odpovědnosti výboru pro audit

Výbor pro audit - role a odpovědnosti

 1. Výbor pro audit hodnotí ve finančních zprávách analýzu důležitých otázek a úsudků učiněných vedením. Účinky účetních a regulačních iniciativ na účetní závěrku rovněž přezkoumává výbor pro audit.
 2. Výbor pro audit zajišťuje, aby byly zavedeny vhodné zásady a procesy pro prevenci a identifikaci podvodů, jako je zneužití majetku, korupce a podvody na finančních výkazech. Výbor pro audit spolupracuje s vedením na zajištění toho, aby byla učiněna nezbytná opatření k odhalování podvodů. Podvody Podvody se týkají jakékoli klamavé činnosti prováděné jednotlivcem s cílem získat něco prostředky, které porušují zákon. Jedno klíčové slovo v.
 3. Výbor pro audit by měl porozumět odpovědnosti vedení, pokud jde o zákony upravující boj proti korupci, a určit, zda existují vhodné zásady a kontroly pro detekci a zmírnění rizik souvisejících s korupcí. Měli by si být vědomi zákonů týkajících se boje proti korupci, například amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA).
 4. Výbor pro audit se schází s vedením a nezávislým auditorem, aby projednali čtvrtletní a auditovanou roční účetní závěrku společnosti. Rovněž kontrolují zprávy o výdělcích spolu s finančními podrobnostmi a doporučeními poskytnutými externím ratingovým agenturám a analytikům.
 5. Manažerský tým posuzuje a řídí riziko, kterému je společnost vystavena. Výbor pro audit by neměl být přetížen odpovědností za dohled nad riziky. Odpovídají pouze za projednání a kontrolu souvisejících zásad. Výbor pro audit v některých organizacích může mít také odpovědnost za dohled nad kybernetickými riziky.
 6. V případě fúzí a akvizic poskytují informace poskytnuté výborem pro audit týkající se financí společnosti, interních kontrol a analýzy rizik důvěru v přesnost a úplnost finančních informací. Podle pravidel SEC podle zákona Sarbanes-Oxley Act po fúzi by společnosti dále měly přijmout úspěšnou integraci kontrol finančního výkaznictví a kontrol zveřejňování. Jinak mohou existovat nedostatky a problémy s kontrolou. Výbor pro audit odpovídá za správu integrace, aby byla zajištěna úspěšná fúze a akvizice.
 7. Výbor pro audit jmenuje nezávislého auditora, dohlíží na něj a poskytuje mu odměny. Několik národních burz - například NASDAQ a NYSE New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) je největší burzou cenných papírů na světě, kde je 82% S&P 500 a 70 největších společností v svět. Jedná se o veřejně obchodovanou společnost, která poskytuje platformu pro nákup a prodej - seznam různých způsobů komunikace, kterými se má řídit výbor pro audit, zatímco dohlíží na nezávislé auditory. Výbor a nezávislý auditor se obvykle konají čtvrtletně, aby projednali finanční výkaznictví, vnitřní kontroly a audit firmy.
 8. Některé národní burzy cenných papírů mohou vyžadovat, aby výbor pro audit dohlížel na interní auditory, hodnotil jejich výkon a zahrnul jakékoli problémy související s výkonem do zprávy předložené představenstvu. Výbor pro audit je povinen pořádat samostatná setkání s interními auditory.
 9. Dodržování pravidel a legislativy řídí výbor pro audit. Spolupracují s vedením, aby zajistili, že zásady společnosti týkající se kodexu chování a etiky splňují požadavky.
 10. Výbor pro audit se musí koordinovat s ostatními výbory, aby porozuměl rizikům a odpovědnostem a dopadu na finanční výkaznictví. Musí pochopit a řešit dopad metrik non-GAAP používaných pro kompenzaci na hodnocení rizik.

Klíčové jídlo

 • Výbor pro audit spravuje finanční výkaznictví společnosti a související rizika, vnitřní kontroly, dodržování předpisů a etiku.
 • Musí se koordinovat s vedením a auditory, aby přišli s finančním výkaznictvím, které je v souladu s účetními zásadami GAAP GAAP nebo Obecně uznávané účetní zásady jsou běžně uznávaným souborem pravidel a postupů určených k řízení podnikového účetnictví a finančního výkaznictví. GAAP je komplexní soubor účetních postupů, které byly vyvinuty společně Radou pro finanční účetní standardy (FASB) a politikami a postupy.
 • Aby byla zajištěna přesnost finančních zpráv, měl by mít výbor pro audit znalosti o procesech a vnitřních kontrolách zavedených vedením společnosti.
 • Výbor pro audit je odpovědný za jmenování jednotlivých auditorů spolu s hodnocením jejich výkonnosti a odměňování. V některých organizacích mohou dohlížet také na interní auditory.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další zdroje uvedené níže:

 • Zpráva auditora Zpráva auditora Zpráva nezávislého auditora je oficiální výrok externího nebo interního auditora ke kvalitě a přesnosti účetní závěrky
 • Průvodce forenzním auditem Průvodce forenzním auditem Forenzní audit je podrobný audit záznamů společnosti, který bude použit u soudu v soudním řízení. Zapojeni jsou všichni účetní, právníci a finanční profesionálové. Při takovém auditu budou hledat korupci, střet zájmů, úplatkářství, vydírání, zpronevěru majetku, finanční podvody
 • Právní odpovědnost auditorů Právní odpovědnost auditorů Obavy o právní odpovědnost auditorů stále rostou každým dnem. Auditoři jsou velmi důležití lidé, protože v konečném důsledku jsou odpovědní za zvýšení spolehlivosti finančních výkazů pro všechny druhy externích uživatelů. Stejně jako ostatní profesionálové mohou čelit občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti
 • Komise pro cenné papíry (SEC) Komise pro cenné papíry (SEC) Americká komise pro cenné papíry (SEC) je nezávislá agentura federální vlády USA, která je odpovědná za implementaci federálních zákonů o cenných papírech a za navrhování pravidel pro cenné papíry. Je také odpovědný za údržbu odvětví cenných papírů a burz cenných papírů a opcí

Poslední příspěvky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found