Rozpočtování - přehled a kroky v procesu rozpočtování

Rozpočtování je taktická implementace obchodního plánu. K dosažení cílů ve strategickém plánu podniku Corporate Strategy Corporate Strategy se zaměřuje na to, jak řídit zdroje, rizika a návratnost napříč firmou, na rozdíl od pohledu na konkurenční výhody v obchodní strategii, potřebujeme nějaký typ rozpočtu, který financuje obchodní plán stanoví opatření a ukazatele Klíčové ukazatele výkonu (KPI) Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou metriky používané k pravidelnému sledování a hodnocení výkonnosti organizace směrem k dosažení konkrétních cílů. Používají se také k měření celkového výkonu společnosti s výkonem. Poté můžeme provádět změny, abychom zajistili, že dosáhneme požadovaných cílů.

Rozpočtování

Převádění strategie do cílů a rozpočtů

Při převodu strategie na vysoké úrovni, jako je mise, vize a cíle, do rozpočtů je třeba vzít v úvahu čtyři dimenze.

  1. Cíle jsou v zásadě vašimi cíli, např. zvýšit částku, kterou každý zákazník utratí ve vašem obchodě.
  2. Poté vytvoříte jeden nebo více strategií k dosažení svých cílů. Společnost může zvýšit výdaje zákazníků rozšířením nabídky produktů, získáváním nových dodavatelů, propagací 5 P marketingu 5 P marketingu - produkt, cena, propagace, místo a lidé - jsou klíčovými marketingovými prvky používanými k strategickému umístění firmy. 5 P atd.
  3. Musíte sledovat a hodnotit efektivitu strategií pomocí relevantních opatření. Můžete například měřit průměrné týdenní výdaje na zákazníka a průměrné změny cen jako vstupy.
  4. Nakonec byste měli nastavit cíle které byste rádi dosáhli na konci určitého období. Cíle by měly být kvantifikovatelné a založené na čase SMART cíl SMART cíl se používá jako pomůcka při stanovování cílů. SMART je zkratka, která znamená Konkrétní, Měřitelné, Dosažitelné, Realistické a Včasné. Cíle jsou součástí, například zvýšení objemu prodeje nebo zvýšení počtu prodaných produktů do určité doby.

Rozpočtové strategie

Cíle procesu rozpočtování

Rozpočet je pro každý podnik kritickým procesem několika způsoby.

1. Pomůcky při plánování skutečných operací

Tento proces přiměje manažery, aby zvážili, jak se podmínky mohou změnit a jaké kroky musí podniknout, a zároveň jim umožní pochopit, jak řešit problémy, když nastanou.

2. Koordinuje činnost organizace

Rozpočtování povzbuzuje manažery k budování vztahů s ostatními částmi provozu a porozumění vzájemné interakci různých oddělení a týmů a způsobu, jakým všichni podporují celkovou organizaci.

3. Sdělování plánů různým manažerům

Sdělování plánů manažerům je důležitým sociálním aspektem procesu, který zajišťuje, že každý získá jasné pochopení toho, jak organizaci podporuje. Podporuje komunikaci jednotlivých cílů, plánů a iniciativ, které se společně rozvíjejí a podporují růst podnikání. Rovněž zajišťuje, že za plnění rozpočtu jsou odpovědní příslušní jednotlivci.

4. Motivuje manažery, aby usilovali o dosažení rozpočtových cílů

Díky rozpočtování se manažeři soustředí na účast na rozpočtovém procesu. Poskytuje výzvu nebo cíl jednotlivcům a manažerům propojením jejich kompenzací a výkonu ve vztahu k rozpočtu.

5. Kontrolní činnosti

Manažeři mohou porovnávat skutečné výdaje s rozpočtem a kontrolovat finanční aktivity.

6. Vyhodnoťte výkonnost manažerů

Rozpočtování poskytuje prostředky k informování manažerů o tom, jak dobře se jim daří při plnění stanovených cílů.

Druhy rozpočtů

Robustní rozpočtový rámec je postaven na hlavním rozpočtu, který se skládá z provozních rozpočtů, rozpočtů kapitálových výdajů a hotovostních rozpočtů. Kombinované rozpočty generují rozpočtovaný výkaz zisku a ztráty, rozvahu a výkaz peněžních toků.

1. Provozní rozpočet

Výnosy a související náklady v každodenním provozu jsou podrobně rozpočtovány a jsou rozděleny do hlavních kategorií, jako jsou výnosy, platy, benefity a jiné než platové výdaje.

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové rozpočty jsou obvykle požadavky na nákup velkých aktiv, jako jsou nemovitosti, vybavení nebo IT systémy, které vytvářejí velké nároky na peněžní tok organizace. Účelem kapitálových rozpočtů je alokovat prostředky, kontrolovat rizika při rozhodování a stanovovat priority.

3. Hotovostní rozpočet

Hotovostní rozpočty spojují další dva rozpočty dohromady a zohledňují načasování plateb a načasování příjmu hotovosti z výnosů. Rozpočty v hotovosti pomáhají managementu efektivně sledovat a spravovat peněžní toky společnosti tím, že posuzují, zda je zapotřebí další kapitál, zda společnost potřebuje získat peníze nebo zda existuje nadbytečný kapitál.

Druhy rozpočtu

Proces

Proces vytváření rozpočtu pro většinu velkých společností obvykle začíná čtyři až šest měsíců před začátkem finančního roku, zatímco některé mohou trvat celý fiskální rok Fiskální rok (FY) Fiskální rok (FY) je období 12 měsíců nebo 52 týdnů používané vládami a podniky pro účetní účely k sestavování výročních finančních zpráv. Fiskální rok (FY) nemusí nutně následovat po kalendářním roce. Může to být období jako 1. října 2009 - 30. září 2010. Dokončení. Většina organizací stanoví rozpočty a každý měsíc provádí analýzu odchylek. Počínaje počáteční fází plánování společnost prochází řadou fází, aby konečně provedla rozpočet. Mezi běžné procesy patří komunikace v rámci výkonného vedení, stanovení cílů a záměrů, vypracování podrobného rozpočtu, sestavení a revize modelu rozpočtu, kontrola rozpočtového výboru a schválení.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně . K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:

  • Vedoucí rozpočtu Vedoucí rozpočtu Osoba, která je v konečném důsledku odpovědná za sestavení a vytvoření rozpočtu pro projekt, se označuje jako vedoucí rozpočtu pro tento projekt. Samotný rozpočet je dokument, který uvádí očekávané příjmy a výdaje spojené s projektem.
  • Provozní rozpočet Provozní rozpočet Provozní rozpočet se skládá z výnosů a výdajů za určité časové období, obvykle za čtvrtletí nebo rok, které společnost používá k plánování svých operací. Stáhněte si bezplatnou šablonu aplikace Excel. Šablona měsíčního rozpočtu má sloupec pro každý měsíc a součty, které představují roční údaje za celý rok
  • Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek je v podnikání proces vyhledávání, vyjednávání a nákupu zboží a / nebo služeb od dodavatelů. Proces zadávání veřejných zakázek
  • Promítání položek rozvahy Promítání řádkových položek rozvahy Promítání řádkových položek rozvahy zahrnuje analýzu provozního kapitálu, PP&E, akciového kapitálu dluhu a čistého příjmu. Tato příručka popisuje způsob výpočtu

Poslední příspěvky