Čistý export - přehled, jak vypočítat, důležitost

Čistý export je rozdíl mezi hodnotou importu dané země a hodnotou exportu. Může to být pozitivní nebo negativní.

Čistý export

souhrn

 • Čistý export je rozdíl mezi hodnotou exportu dané země a jejím importem.
 • Hodnota čistého vývozu může být buď kladná (obchodní přebytek), nebo záporná (obchodní schodek).
 • Proměnná čistého vývozu se používá k výpočtu HDP země.

Pozitivní vs. negativní čistý export

Pozitivní číslo čistého vývozu ukazuje obchodní přebytek země. Znamená to, že hodnota importu národa je nižší než hodnota jeho exportu. Země s přebytkem obchodu dostává ze zahraničního trhu více peněz, než kolik utratí.

Záporné číslo čistého vývozu je obchodní deficit dané země. To znamená, že celková hodnota dovozu do země je větší než celková hodnota jejího vývozu. Země s obchodním deficitem utrácí více peněz na zahraničním trhu Bilaterální dohoda Bilaterální dohoda, nazývaná také clearingová nebo vedlejší dohoda, odkazuje na dohodu mezi stranami nebo státy, jejímž cílem je udržovat obchodní deficity na hodnotě nižší, než činí.

Jak vypočítat čistý export

Čistý export země lze vypočítat takto:

Čistý vývoz = hodnota vývozu - hodnota dovozu

Kde:

 • Hodnota vývozu je částka peněz generovaná danou zemí pro zboží a služby Produkty a služby Produkt je hmotná položka, která je uvedena na trh za účelem získání, pozornosti nebo spotřeby, zatímco služba je nehmotnou položkou, která pochází z cizí země trh.
 • Hodnota dovozu je množství peněz, které národ utratil za služby a zboží z jiných zemí.

Předpokládejme například, že Malajsie vyváží 1,89 miliardy dolarů gumy a dováží 250 milionů dolarů gumy a 390 milionů benzinu z Indonésie.

Podle výše uvedeného vzorce se čistý export Malajsie počítá jako:

Čistý export = 1,89 miliardy $ - (250 milionů $ + 390 milionů $) = 1,89 miliardy $ - 640 milionů $

Čistý export 1,25 miliardy $

Čistý vývoz z Malajsie je 1,25 miliardy $.

Důležitost čistého exportu

 • Proměnná čistého vývozu je při výpočtu HDP země velmi důležitá. Přebytek obchodní bilance umožňuje přidat čistý HDP k HDP země.
 • Čistý vývoz může také sloužit jako měřítko finančního zdraví země. Země s vysokou hodnotou vývozu generuje příjmy z jiných zemí. Posiluje finanční situaci této země, protože příliv peněz jí dává příležitost obchodovat s jinými zeměmi.

Jak čistý vývoz souvisí s HDP

Hrubý domácí produkt (HDP) je výpočet tržní hodnoty veškerého konečného zboží a služeb generovaných zemí za dané časové období. Existují tři způsoby, jak určit nebo vypočítat HDP země. Obsahují:

 • Přístup výroby (nebo výstupu nebo přidané hodnoty)
 • Příjmový přístup
 • Přístup k výdajům (nejběžnější)

Výdajový přístup

Metoda výdajů je systém měření hrubého domácího produktu (HDP), který zahrnuje spotřebu, investice, vládní výdaje a čistý vývoz. Tento přístup přináší nominální HDP Nominální HDP vs. Skutečný HDP Nominální hrubý domácí produkt (HDP) a Skutečný HDP kvantifikují celkovou hodnotu veškerého zboží vyrobeného v zemi za rok. Reálný HDP je však očištěn o inflaci, zatímco nominální HDP nikoli. , který je poté třeba upravit, aby uspokojil inflaci, čímž se vytvoří skutečný HDP.

Pro výpočet HDP existují čtyři hlavní kumulativní výdaje: spotřeba domácností, vládní výdaje na zboží a služby, obchodní investice a čistý vývoz (což odpovídá vývozu minus dovoz zboží a služeb).

Výpočet HDP pomocí výdajového přístupu

GDP = C + I + G + (X - M)

Kde:

 • C - Spotřebitelské výdaje na zboží a služby
 • - Investiční výdaje na obchodní kapitálové zboží
 • G - Vládní výdaje na veřejné statky a služby
 • X - Vývoz
 • M - Dovoz

Příklad

Vzhledem k následujícím informacím o zemi X:

 1. Spotřebitelské výdaje v prvním čtvrtletí roku činily 950 000 USD;
 2. Fixní investiční výdaje v ekonomice činily 359 000 USD (skládající se z 140 000 USD na rezidenční nemovitosti, 90 000 USD na nákup vybavení a 129 000 USD na investice do zásob);
 3. Vládní výdaje činily 600 000 USD;
 4. Vyvážené produkty v hodnotě 540 000 USD; a
 5. Dovážené zboží v hodnotě 290 000 USD.

Vypočítejte čistý export země a její HDP:

Čistý export = 540 000–290 000 $

Čistý export $250,000

HDP = 950 000 $ + 359 000 $ + 600 000 $ + 250 000 $

HDP = 2,159 milionu $

Země X vykázala obchodní přebytek (čistý vývoz) ve výši $250,000a jeho HDP je 2,159 milionu $.

Další zdroje

Finance nabízí Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků, modelování smluv, půjčky splátky a další. certifikační program pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na vyšší úroveň. Chcete-li se neustále vzdělávat a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující zdroje:

 • Obchodní bilance Obchodní bilance (BOT) Obchodní bilance (BOT), známá také jako obchodní bilance, označuje rozdíl mezi peněžní hodnotou dovozu a vývozu dané země za dané časové období. Kladná obchodní bilance označuje obchodní přebytek, zatímco záporná obchodní bilance obchodní deficit.
 • Agregovaná nabídka a poptávka Agregovaná nabídka a poptávka Agregovaná nabídka a poptávka odkazuje na koncept nabídky a poptávky, ale je aplikován v makroekonomickém měřítku. Agregovaná nabídka a agregátní poptávka jsou vyneseny proti agregované cenové hladině v zemi a agregovanému množství vyměněného zboží a služeb
 • Vzorec HDP Vzorec HDP Vzorec HDP se skládá ze spotřeby, vládních výdajů, investic a čistého vývozu. V této příručce rozdělujeme vzorec HDP na kroky. Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžní hodnota veškerých finálních ekonomických statků a služeb vyprodukovaných v zemi během určitého časového období v místní měně.
 • Hrubý národní produkt Hrubý národní produkt Hrubý národní produkt (HNP) je měřítkem hodnoty veškerého zboží a služeb produkovaných obyvateli a podniky země. Odhaduje hodnotu konečných produktů a služeb vyráběných obyvateli země bez ohledu na místo výroby.

Poslední příspěvky