Vedení příkladem - 6 metod a strategií vedení

Vedení je proces, ve kterém jedinec ovlivňuje chování a postoje ostatních lidí. Jít příkladem pomáhá ostatním lidem vidět, co je před námi, a jednat rychle a čelit jakýmkoli výzvám. Pokud skupinu vede osoba se špatnými vůdčími schopnostmi, bude se skupina setkávat s častými konflikty, protože každý chce dělat věci po svém.

Vést příkladem

Jednou z odpovědností vedoucího je inspirovat ostatní lidi, aby udělali to nejlepší, co mohou udělat ve prospěch organizace. Aby toho dosáhli, musí jim vůdce ukázat cestu zapojením do procesu - jít příkladem. Například CEO CEO A CEO, zkratka pro Chief Executive Officer, je nejvýše postavený jedinec ve společnosti nebo organizaci. Generální ředitel je zodpovědný za celkový úspěch organizace a za rozhodování na nejvyšší úrovni. Přečtení popisu práce může odrazovat od zbytečných výdajů Fixní a variabilní náklady Náklady jsou věci, které lze klasifikovat několika způsoby v závislosti na jejich povaze. Jednou z nejpopulárnějších metod je klasifikace podle fixních nákladů a variabilních nákladů. Fixní náklady se nemění se zvyšováním / snižováním jednotek objemu výroby, zatímco variabilní náklady závisí na zlepšování obchodních výnosů pouze u zaměstnanců. Tržby z prodeje Tržby z prodeje jsou příjmy, které společnost obdrží z prodeje zboží nebo poskytování služeb. V účetnictví mohou být výrazy „prodej“ a „výnos“ zaměňovány a často se používají zaměnitelně, což znamená totéž. Výnosy nemusí nutně znamenat přijatou hotovost. . Pokud však generální ředitel vymění svůj kancelářský nábytek často, zaměstnanci ho nebudou brát vážně a budou pokračovat v utrácení. Pokud však generální ředitel zastaví zbytečné výdaje ve své vlastní kanceláři a usiluje o maximalizaci výnosů, zaměstnanci ji budou často následovat.

Šest způsobů vedení příkladem

Vedoucí používají následující způsoby, aby šli příkladem a inspirovali své následovníky:

# 1 Poslouchejte tým

Někdy může být vedoucí příliš zaneprázdněn vydáváním pokynů a řízením týmu, takže zapomíná poslouchat ostatní vedoucí a dokonce i jejich následovníky. Dobrý vůdce by měl pochopit, že neví všechno a že se může naučit něco nového od nejmladšího zaměstnance. Většina organizací také najímá zaměstnance na základě jejich odborných znalostí a zkušeností v konkrétních oborech a vedoucí by se měl naučit komunikovat a naslouchat všem zaměstnancům. Například pokud je manažer odborníkem na investice, může potřebovat někoho z účetního nebo marketingového oddělení, aby mu poradil v některých otázkách.

# 2 Respektujte velení

Organizace implementují organizační strukturu tak, aby každá osoba ve společnosti věděla, komu má podávat zprávy, pokud v konkrétním oddělení nastanou problémy. Pokud vedoucí nedodrží tyto řetězce velení, dojde v organizaci ke zmatku a zaměstnanci budou demoralizováni. Pokud vůdce nerespektuje linii velení, bude pro zaměstnance obtížné podávat zprávy svým seniorům, což by mezi zaměstnanci způsobilo nesoulad.

# 3 Znečištěte si ruce

Přestože mají mít vůdci pokyny, měli by dobře znát své obchody a zapojit se do skutečné práce. Například vůdce může jít příkladem tím, že doprovází marketingový tým při návštěvě v terénu, aby popularizoval produkty společnosti. Vedoucí by měl nadhodit klienty stejným způsobem jako marketingový personál, což posílí celkovou morálku týmu. Vedoucí nejenže získá nové dovednosti a znalosti, ale také si u zaměstnanců vybuduje důvěru. Zapojení do skutečného obchodu dává vůdci přehled o výzvách, kterými procházejí pracovníci marketingu, a pomáhá vymyslet způsoby, jak jim usnadnit práci.

# 4 Dodávejte slíbené výsledky

Dobří vůdci musí přinést skutečné výsledky, nikoli jen pokaždé dávat sliby. Musí pracovat na získávání hmatatelných výsledků a méně se zaměřovat na minulé úspěchy, které se jim později nepodařilo vyrovnat. Vedoucí pracovníci toho mohou dosáhnout tím, že se naučí umění delegování, kde mohou rozdělit velké úkoly na menší zvládnutelné úkoly, které lze přiřadit jednomu nebo více zaměstnancům. Poté mohou sledovat, zda byla práce provedena podle požadovaných standardů. Delegování povinností pomáhá dosáhnout výsledků v krátké době a zapojit všechny.

# 5 Vyřešte konflikty rychle

V organizacích často dochází ke konfliktům mezi zaměstnanci, vůdci versus vůdci nebo vůdci versus zaměstnanci. Jak rychle jsou konflikty vyřešeny, určuje, jak kompetentní je vůdce. Dobrý vůdce by měl rozhodnout, když dojde ke konfliktu, aby se zabránilo neshodám v pozastavení projektů ve společnosti. Zaměstnanci by měli vidět, že jejich vůdce má srdce a mysl přijímat výzvy, aby nerozbil organizaci.

# 6 Hodnota lidí

Ocenění příspěvku dalších lidí v organizaci pomáhá posílit vztah mezi vůdcem a následovníky. Vedoucí by měl vykazovat dobré komunikační a poslechové dovednosti, aby se žádní zaměstnanci necítili horší než ostatní osoby v organizaci. Vedoucí by měl být také čestný, spravedlivý a otevřený diskusím, které se dotýkají dobrých životních podmínek zaměstnanců. Hodnocení přínosu zaměstnanců v organizaci zvyšuje schopnost vůdce smysluplně komunikovat s lidmi.

Vedoucí týmu

Důležitost vedení příkladem

Níže jsou uvedeny výhody příkladu:

Organizační soudržnost

Když vedoucí pracovníci společnosti odvádějí dobrou práci příkladem, zaměstnanci prokáží větší odhodlání dosáhnout cílů organizace. Upustí od mentality „já“ a zaujmou mentalitu „my“ a spojí úsilí, aby zajistili dosažení pravidelných cílů. Když vůdce jde příkladem, ukazuje zaměstnancům, že jejich šéfové nejen sedí a dívají se, jak pro ně budují obchod, ale také si špiní ruce.

Respekt a důvěra

Vedoucí, který jde příkladem, se považuje za důvěryhodnou osobu, která si zaslouží respekt a důvěru seniorů a juniorů. Zaměstnanci vidí vůdce spíše jako osobu, která chápe jejich nepříjemnou situaci, než jako osobu, která dává pouze pokyny. Oceňují, co vůdce dělá, a snaží se mu pomoci dosáhnout cílů organizace.

Tvůrci trendů

Akce vůdce slouží jako nevyslovený standard toho, co je pro organizaci vhodné a co nikoli. Zaměstnanci sledují chování svého vůdce a používají ho jako měřítko při rozhodování o tom, jak se prezentovat. Například pokud vedoucí miluje pracovat do pozdních nočních hodin, zaměstnanci se také pokusí pracovat do pozdních nočních hodin, aby nebyli považováni za nedostatečné. Podobně, pokud vedoucí preferuje nosit obleky během všedních dnů a běžné nošení v sobotu, budou zaměstnanci kopírovat životní styl vedoucího a oblékat se podobným způsobem.

Další zdroje

Děkujeme, že jste si přečetli finančního průvodce, který vám jde příkladem. Další informace najdete v následujících bezplatných finančních zdrojích:

  • Síťování a budování vztahů v rámci společnosti Síťování a budování vztahů (část 1) Tento článek je součástí řady užitečných tipů, které vám pomohou dosáhnout úspěchu při vytváření sítí v rámci vaší společnosti. Síťování hraje důležitou roli v našem profesionálním životě, počínaje hledáním zaměstnání, pokračováním ve vstupu do společnosti a prací ve společnosti, až po postup v kariéře.
  • Mezilidské dovednosti Mezilidské dovednosti Mezilidské dovednosti jsou dovednosti potřebné k efektivní komunikaci, interakci a práci s jednotlivci a skupinami. Lidé s dobrými mezilidskými dovednostmi jsou silnými verbálními i neverbálními komunikátory a jsou často považováni za „dobré s lidmi“.
  • Průvodce analytikem Trifecta Průvodce analytikem Trifecta® Konečný průvodce tím, jak být prvotřídním finančním analytikem. Chcete být prvotřídním finančním analytikem? Hledáte nejlepší osvědčené postupy v oboru a vyčníváte z davu? Náš proces s názvem The Analyst Trifecta® se skládá z analytiky, prezentace a měkkých dovedností
  • Finanční kariéra mapa

Poslední příspěvky