EBITDA Margin - vzorec, definice a vysvětlení

EBITDA marže je poměr ziskovosti, který měří, kolik příjmů společnost generuje před úroky, daněmi, odpisy a amortizací, jako procento z příjmů. EBITDA marže = EBITDA / výnosy.

Výdělky se počítají z příjmů z prodeje a odečtením provozních nákladů, jako jsou náklady na prodané zboží. Účetnictví Naši účetní průvodci a zdroje jsou samostudijními průvodci, kteří se učí účetnictví a finance vlastním tempem. Procházejte stovky průvodců a zdrojů. (COGS), prodejní, všeobecné a administrativní náklady (SG&A), ale bez odpisů a amortizace.

Marže nezahrnuje dopad kapitálové struktury společnosti, nepeněžních výdajů a daní z příjmu. Tento poměr lze použít ve spojení s jiným pákovým poměrem Pákový poměr Pákový poměr označuje úroveň dluhu vzniklého obchodnímu subjektu oproti několika dalším účtům v jeho rozvaze, výkazu zisku a ztráty nebo výkazu peněžních toků. Excel šablony a poměry ziskovosti k hodnocení společnosti. Chcete-li se dozvědět více, spusťte online finanční kurzy Finance nyní!

Šablona marže EBITDA

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Jaký je vzorec pro EBITDA Margin?

Prvním krokem pro výpočet EBITDA EBITDA EBITDA nebo zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací je zisk společnosti před provedením některého z těchto čistých odpočtů. EBITDA se zaměřuje na provozní rozhodnutí podniku, protože zkoumá ziskovost podniku ze základních operací před dopadem kapitálové struktury. Vzorec, příklady je získat zisk před úroky a zdaněním (EBIT) z výkazu zisku a ztráty. Dalším krokem je přidání odpisových a amortizačních nákladů (chcete-li se dozvědět více, porovnejte EBIT vs EBITDA EBIT vs EBITDA EBIT vs EBITDA - dvě velmi běžné metriky používané v oblasti financí a oceňování společností. Existují důležité rozdíly, kterým je třeba porozumět. EBIT znamená: Zisk před úroky a daněmi. EBITDA znamená: Zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. Příklady a).

EBITDA = provozní příjem (EBIT) + odpisy + amortizace

Pro výpočet poměru EBITDA se používá následující vzorec:

EBITDA marže = EBITDA / čistý prodej

Chcete-li se dozvědět více, spusťte naše online finanční kurzy hned teď!

Příklad výpočtu

Společnost LMN deklarovala čistý zisk před zdaněním a úroky na konci roku 2015 ve výši 3 mil. USD. Čisté tržby vykázané ve výkazu zisku a ztráty ukazují částku 5 mil. USD. Odpisy a amortizace celkem 100 000 $.

Vzhledem k číslům se marže EBITDA počítá jako 62%, což znamená, že zbývajících 38% tržeb představuje provozní náklady (bez amortizace a amortizace).

Čím vyšší je marže EBITDA, tím menší jsou provozní náklady společnosti ve vztahu k celkovým výnosům, což zvyšuje její spodní hranici a vede k ziskovější operaci.

Jaké jsou výhody použití marže EBITDA při určování obchodní ziskovosti?

Marže EBITDA se považuje za hotovostní provozní ziskovou marži podniku před kapitálovými výdaji Jak vypočítat CapEx - vzorec Tato příručka ukazuje, jak vypočítat CapEx odvozením vzorce CapEx odvozením vzorce CapEx z výsledovky a rozvahy pro finanční modelování a analýzu. , daně a kapitálová struktura Kapitálová struktura Kapitálová struktura se týká množství dluhu nebo vlastního kapitálu zaměstnaných firmou k financování jejích operací a financování jejích aktiv. Zohledňuje se kapitálová struktura firmy. Eliminuje účinky nepeněžních výdajů, jako jsou odpisy a amortizace. Investoři a majitelé mohou získat představu o tom, kolik peněz se vygeneruje za každý vydělaný dolar a použít marži jako měřítko při porovnávání různých společností.

EBITDA se široce používá při fúzích a akvizicích Mergers Acquisitions M&A Process Tato příručka vás provede všemi kroky procesu M&A. Zjistěte, jak se dokončují fúze, akvizice a dohody. V této příručce načrtneme proces akvizice od začátku do konce, různé typy nabyvatelů (strategické vs. finanční nákupy), význam synergií a transakční náklady malých podniků, střední trh Střední trh Investiční banky Střední trh investiční banky pomáhají firmám na středním trhu získat kapitál, dluh a dokončit fúze a akvizice. Zde je seznam nejlepších bank se středním trhem, které slouží středním podnikům s ročními příjmy od 10 mil. USD do 500 mil. USD a 100 až 2 000 zaměstnanců. a velké veřejné společnosti. Není neobvyklé, že jsou provedeny úpravy EBITDA s cílem normalizovat měření, což kupujícím umožňuje porovnat výkon jednoho podniku s druhým.

Nízká marže EBITDA naznačuje, že podnik má problémy se ziskovostí i problémy s peněžními toky. Na druhé straně relativně vysoká marže EBITDA znamená, že obchodní zisky jsou stabilní.

Chcete-li se dozvědět více, spusťte naše online finanční kurzy hned teď!

Jaké jsou nevýhody marže EBITDA?

Protože EBITDA vylučuje úroky z dluhu Náklady na dluh Náklady na dluh jsou návratnost, kterou společnost poskytuje svým dlužníkům a věřitelům. Náklady na dluh se používají při výpočtech WACC pro analýzu ocenění. , nepeněžní výdaje, kapitálové výdaje a daně Účetnictví daní z příjmů Daně z příjmů a jejich účetnictví jsou klíčovou oblastí podnikových financí. Konceptuální porozumění účtování daní z příjmů umožňuje společnosti udržovat finanční flexibilitu. Daň je složité pole pro navigaci a často matou i ty nejzkušenější finanční analytiky. , nemusí nutně poskytovat jasný odhad toho, co je generování peněžních toků pro podnik. Jako alternativu by se investoři měli podívat na peněžní toky z operací ve výkazu peněžních toků nebo vypočítat volné peněžní toky (další informace najdete v příručce Finance's Ultimate Cash Flow Guide The Ultimate Cash Flow Guide (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) This is dokonalý průvodce peněžními toky k pochopení rozdílů mezi EBITDA, peněžními toky z operací (CF), volnými hotovostními toky (FCF), nevyužitými volnými peněžními toky nebo volnými hotovostními toky k firmám (FCFF). Naučte se vzorec pro jejich výpočet a odvozte je z výkazu zisku a ztráty, rozvahy nebo výkazu peněžních toků).

U společností s vysokou kapitalizací dluhu by marže EBITDA neměla být použita, protože větší kombinace dluhu nad vlastním kapitálem zvyšuje splátky úroků, což by mělo být zahrnuto do poměrové analýzy pro tento druh podnikání.

Kladný EBITDA nemusí nutně znamenat, že podnik generuje hotovost. Je to proto, že EBITDA ignoruje změny pracovního kapitálu, které jsou obvykle potřebné pro rozvoj podnikání. Kromě toho nebere v úvahu kapitálové výdaje potřebné k nahrazení aktiv v rozvaze. Rozvaha Rozvaha je jednou ze tří základních finančních výkazů. Tato prohlášení jsou klíčová jak pro finanční modelování, tak pro účetnictví. Rozvaha zobrazuje celková aktiva společnosti a způsob, jakým jsou tato aktiva financována prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu. Aktiva = pasiva + vlastní kapitál.

Nakonec marže EBITDA není uznána v obecně uznávaných účetních zásadách - GAAP.

Slavný investor Warren Buffet vyjádřil svůj nezájem Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett je dobře známý tím, že nemá rád EBITDA. Warren Buffett je oceněn slovy: „Myslí si vedení, že zubní víla platí za CapEx?“ Při používání EBITDA jako metody oceňování Metody oceňování Při oceňování společnosti jako fungujícího podniku se používají tři hlavní metody oceňování: DCF analýza, srovnatelné společnosti „a precedentní transakce. Tyto metody oceňování se používají v investičním bankovnictví, výzkumu vlastního kapitálu, soukromém kapitálu, rozvoji společností, fúzích a akvizicích, pákových odkupech a financích.

Video Vysvětlení marže EBITDA

Podívejte se na toto krátké video a rychle pochopíte hlavní pojmy obsažené v této příručce, včetně definice EBITDA, vzorce pro EBITDA a příkladu výpočtu EBTIDA.

Další zdroje

Děkujeme, že jste si přečetli tuto příručku k marži EBITDA. Chcete-li pokračovat v rozvoji své kariéry certifikovaného analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA), certifikace FMVA®, připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a Ferrari, vám na vaší cestě pomohou tyto další finanční zdroje:

  • Vzorec mezních nákladů Vzorec mezních nákladů Vzorec mezních nákladů představuje přírůstkové náklady vzniklé při výrobě dalších jednotek zboží nebo služby. Vzorec mezních nákladů = (změna nákladů) / (změna množství). Variabilní náklady zahrnuté do výpočtu jsou práce a materiál, plus zvýšení fixních nákladů, správa, režie
  • Marže bezpečnosti Vzorec marže bezpečnosti Marže bezpečnosti je úroveň skutečných prodejů nad hranicí zlomového bodu a je nutně počítána, aby se předešlo ztrátám. Vzorec rozpětí bezpečnosti se rovná aktuálnímu prodeji minus zlomový bod, děleno aktuálním prodejem. Podívejte se na příklady a zjistěte, jak provést analýzu v této příručce z aplikace Finance
  • Násobek EBITDA Násobek EBITDA Násobek EBITDA je finanční poměr, který srovnává hodnotu Enterprise Enterprise společnosti s jejím ročním EBITDA. Tento násobek se používá k určení hodnoty společnosti a porovnání s hodnotou jiných, podobných podniků. Násobek společnosti EBITDA poskytuje normalizovaný poměr pro rozdíly v kapitálové struktuře,
  • Nákup na marži Nákup na marži Obchodování s marží nebo nákup na marži znamená nabídnout kolaterál, obvykle u vašeho makléře, k vypůjčení finančních prostředků na nákup cenných papírů. U akcií to může také znamenat nákup na marži využitím části zisků z otevřených pozic ve vašem portfoliu k nákupu dalších akcií.

Poslední příspěvky