Náklady na nedobytné pohledávky - přehled, způsoby vykazování, význam

Náklady na nedobytné pohledávky představují způsob, jakým podniky účtují pohledávky, které nebudou zaplaceny. Špatný dluh vzniká, když zákazník buď nemůže zaplatit z důvodu finančních potíží, nebo se rozhodne nezaplatit kvůli neshodě ohledně produktu nebo služby, které byly prodány.

Náklady na nedobytné pohledávky

Rychlé shrnutí

  • Náklady na nedobytné pohledávky se používají k zohlednění pohledávek, které společnost nebude schopna inkasovat.
  • Špatný dluh lze vykázat v účetní závěrce pomocí metody přímého odpisu nebo metody opravných položek.
  • Výši výdajů na nedobytné pohledávky lze odhadnout pomocí metody stárnutí pohledávek nebo metody procentního prodeje.

Hlášení nedobytných pohledávek

Špatný dluh lze vykázat v účetní závěrce Tři finanční výkazy Tři finanční výkazy jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků. Tyto tři základní příkazy složitě používají metodu přímého odpisu nebo metodu příspěvku.

1. Metoda přímého odpisu

Metoda přímého odpisu zahrnuje odepsání výdajů na nedobytné pohledávky přímo na odpovídající účet pohledávky. Podle metody přímého odpisu bude tedy konkrétní částka dolaru ze zákaznického účtu odepsána jako nedobytný dluh.

Metoda přímého odpisu však může vést ke zkreslení příjmů mezi vykazovanými obdobími. Vykazované období Vykazované období, známé také jako účetní období, je diskrétní a jednotné časové období, po které je finanční výkonnost a finanční situace v případě špatného dluhu zápis do deníku nastal v jiném období než zápis do prodeje. Z tohoto důvodu je to povoleno pouze při odepisování nehmotných částek. Položka deníku pro metodu přímého odpisu je náklad na debet do nedobytného dluhu a kredit na pohledávky.

Náklady na nedobytné pohledávky - metoda přímého odpisu

2. Metoda příspěvku

Metoda opravné položky odhaduje náklady na nedobytné pohledávky na konci fiskálního roku a vytváří rezervní účet s názvem opravná položka k pochybným účtům Opravná položka k pochybným účtům Opravná položka k pochybným účtům je účet protistrany, který je spojen s pohledávkami a slouží k odrážení skutečná hodnota pohledávek. Částka představuje hodnotu pohledávek, za které společnost neočekává platbu. . Podobně jako jeho název, opravná položka k pochybným účtům vykazuje predikci splatných pohledávek, které jsou „pochybné“.

Na rozdíl od metody přímého odpisu je metoda příspěvku pouze odhadem peněz, které nebudou vybrány, a slouží k vykazování velkých částek peněz. Částka odepsaná metodou opravných položek se odhaduje pomocí metody stárnutí pohledávek nebo metodou procenta z prodeje. Níže je uveden příklad záznamu do deníku metodou příspěvků.

Vstup 1: Výše ​​nedobytného dluhu se odhaduje pomocí metody stárnutí pohledávek nebo metody procenta z prodeje a zaznamenává se takto:

Náklady na nedobytné pohledávky - položka metody opravných položek 1

Vstup 2: Pokud je konkrétní účet pohledávek považován za nedobytný, odečte se opravná položka k pochybným účtům a připsá se pohledávka.

Náklady na nedobytné pohledávky - položka metody opravných položek 2

Odhad nákladů na nedobytné pohledávky

Výši výdajů na nedobytné pohledávky lze odhadnout pomocí metody stárnutí pohledávek nebo metody procentního prodeje.

1. Způsob stárnutí pohledávek

Metoda stárnutí pohledávek seskupuje pohledávky na základě věku a přiřazuje procento na základě pravděpodobnosti inkasa. Procenta budou odhady založené na předchozí historii sběru společnosti.

odhadované procentní podíly se poté vynásobí celkovou částkou pohledávek v tomto rozmezí a sečtou k určení výše výdajů na nedobytné pohledávky. Tabulka níže ukazuje, jak by společnost použila metodu stárnutí pohledávek k odhadu nedobytných pohledávek.

Způsob stárnutí pohledávek

2. Procento metody prodeje

Metoda procenta prodeje jednoduše vezme celkový prodej za dané období a vynásobí toto číslo procentem. Procento je opět odhadem na základě předchozí schopnosti společnosti vymáhat pohledávky.

Například pokud společnost s tržbami 2 000 000 USD odhaduje, že 2% z prodeje budou nevymahatelné, její náklady na nedobytné pohledávky by byly 40 000 USD (2 000 000 $ 0,02).

Příklad

Zvažte zastřešení, které souhlasí s výměnou střechy zákazníka za úvěr 10 000 $. Projekt je dokončen; v době mezi zahájením projektu a jeho dokončením však zákazník neplní svůj finanční závazek.

Původní zápis deníku pro transakci by zahrnoval inkaso z pohledávek a kredit z tržeb. Jakmile si společnost uvědomí, že zákazník nebude schopen zaplatit částku 10 000 USD, musí se tato změna promítnout do účetní závěrky.

Proto by podnik připsal pohledávky na pohledávky ve výši 10 000 USD a náklady na debet ve výši 10 000 USD. Pokud je zákazník schopen zaplatit částečnou částku zůstatku (řekněme 5 000 USD), bude odečtena hotovost ve výši 5 000 USD, náklady na debet nedobytných pohledávek ve výši 5 000 USD a pohledávky z kreditních účtů ve výši 10 000 USD.

Příklad situace A

Příklad situace B

Význam výdajů na nedobytné pohledávky

Stejně jako všechny účetní zásady, i náklady na nedobytné pohledávky v zásadě umožňují společnostem přesně a úplně vykázat jejich finanční situaci. V určitém okamžiku bude téměř každá společnost jednat se zákazníkem, který není schopen zaplatit, a bude muset zaznamenat náklady na nedobytné pohledávky. Významné množství výdajů na nedobytné pohledávky může změnit způsob, jakým potenciální investoři a vedoucí pracovníci společnosti vnímají zdraví společnosti.

Z výše uvedených důvodů je zásadní, aby nedobytné pohledávky byly zaznamenány včas a přesně. Kromě toho pomáhají společnostem rozpoznat zákazníky, kteří neplní své platby, aby se v budoucnu vyhnuli podobným situacím.

Náklady na nedobytné pohledávky navíc mají daňové důsledky. Hlášení výdajů na nedobytné pohledávky zvýší celkové výdaje a sníží čistý příjem. Proto výše výdajů na nedobytné pohledávky, které společnost vykazuje, nakonec změní, kolik daní zaplatí během daného fiskálního období.

Související čtení

Finance je oficiálním poskytovatelem globálního Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků , modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně. K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné následující zdroje:

  • Účty splatné vs. pohledávky Účty splatné vs. pohledávky V účetnictví jsou někdy závazky a pohledávky zaměňovány s ostatními. Tyto dva typy účtů jsou si velmi podobné způsobem, jakým se zaznamenávají, ale je důležité rozlišovat mezi účty splatnými a pohledávkami, protože jeden z nich je majetkový účet a druhý je
  • Šablona zápisu do deníku Šablona zápisu do deníku Tato šablona zápisu do deníku vám pomůže vytvořit správně naformátované zápisy do deníku a poskytne vodítko, jak by měla vypadat hlavní kniha.
  • Pravděpodobnost selhání Pravděpodobnost selhání Pravděpodobnost selhání (PD) je pravděpodobnost selhání dlužníka při splácení půjčky a používá se k výpočtu očekávané ztráty z investice.
  • Projektování řádkových položek rozvahy Projektování řádkových položek rozvahy Projektování řádkových položek rozvahy zahrnuje analýzu provozního kapitálu, PP&E, akciového kapitálu dluhu a čistého příjmu. Tato příručka popisuje způsob výpočtu

Poslední příspěvky