Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) - příručka pro finanční analytiky

Model oceňování kapitálových aktiv je matematicky jednoduchý odhad nákladů na kapitál. Náklady na kapitál. Náklady na kapitál jsou míra návratnosti, kterou akcionář vyžaduje pro investování do podnikání. Požadovaná míra návratnosti je založena na úrovni rizika spojeného s investicí. CAPM uvádí, že investoři požadují další výnosy (rizikovou prémii) vyšší než bezriziková sazba úměrná tržnímu riziku. Systémové riziko Systémové riziko lze definovat jako riziko spojené s kolapsem nebo selháním společnosti, odvětví, finanční instituce nebo celku ekonomika. Jde o riziko závažného selhání finančního systému, kdy dojde ke krizi, když poskytovatelé kapitálu ztratí důvěru v uživatele kapitálu. Jedná se o požadovaný výnos požadovaný investory do rizikového aktiva.

Náklady na kapitál, K.E, je dáno následujícím vzorcem:

K.E = Bezriziková sazba + (Beta * Prémie na akciovém trhu)

Kde:

 • Equity Market Premium (EMP) je přebytek očekávané návratnosti tržního portfolia ve srovnání s bezrizikovou sazbou.
 • Beta (β) měří úroveň rizika aktiva ve vztahu k riziku celkového trhu. Pokud je akcie méně riskantní než průměr na trhu, její β bude menší než 1. Pokud je akcie rizikovější než průměr na trhu, bude β větší než 1.

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM)

Předpoklady CAPM

Diverzifikace je vynikající způsob, jak se chránit před rizikem. Diverzifikace však může zahrnovat náklady, jako jsou transakční náklady a monitorování investic. To vede k problému analýzy nákladů a přínosů. Místo toho model CAPM předpokládá, že:

 • Neexistují žádné transakční náklady.
 • Investice jsou nekonečně dělitelné.
 • Investoři mají přístup ke všem informacím a jsou stejně dobře informováni.

CAPM ignoruje jakékoli související náklady na diverzifikaci, a tak se investoři diverzifikují, dokud jejich portfolio nebude obsahovat všechna aktiva na trhu. Všichni investoři se proto diverzifikují, dokud nebudou držet tržní portfolio. Každý investor má stejné portfolio.

Význam rizika v rámci CAPM

Riziko jednotlivého aktiva je riziko, které aktivum přináší do tržního portfolia. Pokud je riziko aktiva specifické pro konkrétní společnost, dopad se diverzifikuje. Pokud se však aktivum pohybuje s tržním portfoliem, zvyšuje to riziko tržního portfolia. Kovariance aktiva je síla souvisejícího pohybu mezi aktivem a trhem. Riziko tržního portfolia se měří jako rozptyl výnosů z tržního portfolia σ2m. Rozptyl aktiva, které bude přidáno do portfolia, je σ2i.

Rozptyl portfolia před aktivem = σ2m

Odchylka portfolia po zařazení aktiva wi2σ2i + (1-ti) 2 σ2m + 2 ti(1-ti) σim

Kde:

wi = Váha tržní hodnoty nového aktiva zavedeného do portfolia

σ2m = Rozptyl jednotlivých aktiv zavedených do portfolia

σim = Kovariance výnosu aktiva s výnosem tržního portfolia

Kovariance, σim, lze standardizovat vydělením variací tržního portfolia. Tato rovnice nám dává beta aktiva - relativní měřítko rizika aktiva ve vztahu k trhu.

Dílo beta

Kovariance tržního portfolia sama o sobě je jeho rozptyl.

Pochopení CAPM rovnice

Standardní rovnice CAPM je:

E (Ri) = Rf + βi [E (Rm) - Rf]

Kde:

 • E (R.i) - Očekávaná (nebo požadovaná) návratnost aktiva
 • RF - Bezriziková sazba
 • E (R.m) - Očekávaná návratnost tržního portfolia
 • βi - Beta aktiva

Na základě této rovnice vidíme, že aktiva s vyšší beta (inherentnější riziko) vyžadují vyšší očekávaný výnos.

Bezrizikové sazby

Bezriziková sazba představuje teoretickou míru návratnosti bez variability (beta aktiva 0). Bezriziková sazba je obvykle založena na státních dluhopisech. Většina vládních dluhopisů je sice bez rizika selhání, ale není zcela bez rizika. Státní dluhopisy jsou vystaveny riziku reinvestování, protože úrokové sazby se pohybují po fixaci úrokových sazeb dluhopisů. Z tohoto důvodu neexistuje žádné skutečně bezrizikové aktivum. Analytici nicméně z důvodu pohodlí běžně používají výnos desetiletých vládních dluhopisů jako bezrizikovou sazbu v analýze CAPM.

Beta

Běžné přístupy k měření beta beta koeficientu Beta koeficient je měřítkem citlivosti nebo korelace cenného papíru nebo investičního portfolia s pohyby na celkovém trhu. Můžeme odvodit statistické měřítko rizika porovnáním výnosů jednotlivého cenného papíru / portfolia s výnosy celkového trhu:

 • Použijte historické informace k provedení lineární regrese (historické tržní beta verze)
 • Odhadněte beta verzi od základů společnosti (základní beta verze)
 • Odhad beta z účetních údajů (účetní betas)

Historické beta verze trhu

Regrese historických výnosů aktiva proti výnosům trhu je standardní metodou vytváření beta odhadů pro firmy, s nimiž se obchoduje dostatečně dlouho. Odhadovaný vztah mezi aktivem a trhem je základem pro beta verzi. Mezi běžné tržní indexy patří FTSE 100 a S&P 500.

Odhad regrese pro beta verzi:

Ri = a + bRm

Kde:

 • Ri - Individuální návratnost akcií
 • Rm - Výnosy z trhu
 • a - Regresní zachycení
 • b - Sklon regrese - beta

Příklad beta regrese je následující:

Příklad Beta regrese

Všimněte si, že přeskupení rovnice CAPM jako Ri = R.F (1-b) + βRm lze použít k výpočtu implikované míry návratnosti aktiva.

CAPM - Používání služeb betas

Spouštění regresí pro každou beta verzi je časově náročné. Naštěstí poskytovatelé služeb, jako je Bloomberg, poskytují beta odhady. Před spuštěním těchto regresí je třeba vzít v úvahu následující:

 • Délka odhadovaného období (Více pozorování může vést k zkreslení odhadu)
 • Četnost historických pozorování (Další pozorování vedou k neobchodnímu zkreslení, kdy se akcie neobchodují, takže cena zůstává statická, ale trh se stále pohybuje).
 • Tržní index použitý pro regresi (NYSE a S&P 500 přinášejí různé roční výnosy - tyto rozdíly jsou patrnější u více pozorování).

Betas se věří v průběhu času se vrátit na 1, což znamená, že riziko jednotlivého projektu nebo firmy se dlouhodobě rovná tržnímu riziku.

Základní výpočty beta verze

Beta je pro soukromé společnosti obtížné odhadnout, protože jejich historické údaje nejsou snadno dostupné.

Beta zdola nahoru

U beta verze zdola nahoru se má za to, že betas závisí na dvou faktorech:

 • Odvětví, ve kterém podniká
 • Míra finanční páky

Jedná se o ukazatele rizika aktiva ve vztahu k trhu. Výpočty beta zdola nahoru používají tyto faktory k odhadu beta z porovnatelných informací.

Abychom mohli provádět výpočty beta verze zdola nahoru, musíme:

 • Identifikujte srovnatelné veřejně obchodované firmy a regresujte jejich historické informace, abyste získali odhady beta
  • Identifikace srovnatelných společností je obtížná, protože subjektivně se měří mnoho charakteristik srovnatelnosti. Mezi charakteristiky, které je třeba hledat ve srovnatelné společnosti, patří:
   • Sektor
   • Velikost
   • Geografická poloha
   • Metoda růstu (akvizice vs. organický) a rychlosti růstu
   • Převodovka
  • Mějte také na paměti, že různé společnosti jsou různě využívány (s použitím různých částek dluhu). Při používání beta srovnatelných firem musíme uvolnit (odstranit dluh) srovnatelné společnosti a poté využít (přidat dluh analyzované firmy) k dosažení použitelné beta verze:
   • Použijte následující vzorec:

vzorec páky

 • A pak použijte následující vzorec k uvolnění:

Vzorec k neuvěřitelnosti

Přijít se srovnatelným beta odhadem:

 • Jakmile bude izolována příslušná nezajištěná srovnatelná beta verze, bude poté použita pro převod cílové beta společnosti pomocí rovnice:

Srovnatelný odhad beta

Kromě toho, že nemusíte záviset na historických datech, jsou beta zdola nahoru také užitečná, protože:

 • Srovnatelné bety nejsou získávány zdlouhavými regresními výpočty
 • Jsou dynamické v tom smyslu, že jakékoli změny související s podnikáním lze snadno modelovat

Účetní výpočty beta

Účetní beta se odhaduje porovnáním tržního výkonu se ziskem společnosti. Výpočet betas na základě informací, se kterými lze snadno manipulovat, však nemůže přinést spolehlivou beta verzi.

CAPM - kapitálová riziková prémie [E (R.m) - R.F]

Beta měří, do jaké míry se výnosy jednotlivých aktiv pohybují ve vztahu k tržnímu portfoliu, a zohledňuje to v požadované návratnosti akcií. CAPM potřebuje znát výkonnost tržního portfolia ve vztahu k srovnávací bezrizikové sazbě. To je dáno [E (Rm) - R.F]. CAPM to bere a kvantifikuje relativní dopad jednotlivého aktiva, a proto odvozuje odhad požadované rizikové prémie.

Odhad rizikové prémie (historická analýza rizikové prémie)

Prémie se odhaduje analýzou historického výnosu akcií nad historickým výnosem bezrizikového cenného papíru. Rozdíl mezi těmito dvěma výnosy přináší historickou rizikovou prémii. Mohou však existovat velké odchylky, protože jsou pozorovány rozdíly v časové délce, použité bezrizikové sazbě a použité průměrovací technice (aritmetické nebo geometrické).

Souhrn modelů rizika / výnosu

Kapitálové náklady na kapitál lze vypočítat podle:

 • Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM)
 • Teorie arbitrážních cen (APT)
 • Vícefaktorový model (MFM)

Dodatečné zdroje

Děkujeme, že jste si přečetli tuto část knihy Finance o investičním bankovnictví zdarma. Manuál pro investiční bankovnictví Kniha Finance's Investment Banking je zdarma a je k dispozici komukoli ke stažení ve formátu PDF. Přečtěte si o účetnictví, oceňování, finančním modelování, Excelu a všech dovednostech potřebných k tomu, abyste mohli být analytikem investičního bankovnictví. Tato příručka obsahuje 466 stránek podrobných pokynů, které musí každý nový nájem v bance znát, aby uspěl v modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Chcete-li se neustále učit a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující finanční zdroje:

 • Náklady na dluh Náklady na dluh Náklady na dluh jsou návratnost, kterou společnost poskytuje svým dlužníkům a věřitelům. Náklady na dluh se používají při výpočtech WACC pro analýzu ocenění.
 • Unlevered Cost of Capital Nezatížené náklady na kapitál Unlevered Náklady na kapitál jsou teoretické náklady na společnost, která se financuje na realizaci kapitálového projektu za předpokladu, že nebude existovat žádný dluh. Vzorec, příklady. Nezatížené náklady na kapitál jsou implicitní míra návratnosti, kterou společnost očekává, že vydělá na svých aktivech, bez dopadu dluhu. WACC předpokládá aktuální kapitál
 • Akciová riziková prémie Akciová riziková prémie Akciová riziková prémie je rozdíl mezi výnosy z vlastního kapitálu / jednotlivých akcií a bezrizikovou mírou výnosu. Jde o náhradu investorovi za to, že podstoupil vyšší míru rizika a investoval do vlastního kapitálu než do bezrizikových cenných papírů.
 • Tržní riziková prémie Tržní riziková prémie Tržní riziková prémie je další výnos, který investor očekává od držení rizikového tržního portfolia namísto bezrizikových aktiv.

Poslední příspěvky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found