Pořadová data - definice, použití a jak analyzovat

Ve statistice jsou pořadová data typem dat, ve kterých hodnoty sledují přirozené pořadí. Jednou z nejpozoruhodnějších vlastností ordinálních dat je, že rozdíly mezi hodnotami dat nelze určit nebo jsou nesmyslné. Obecně datovým kategoriím chybí šířka představující stejné přírůstky podkladového atributu.

Pořadová data

V některých případech lze hodnoty intervalů nebo údajů o poměru seskupit, aby se získaly charakteristiky údajů. Například rozsahy příjmů jsou považovány za pořadová data, zatímco samotný příjem je poměrový údaj.

Na rozdíl od dat intervalu nebo poměru nelze ordinální data manipulovat pomocí matematických operátorů. Z tohoto důvodu je jediným dostupným měřítkem centrální tendence Centrální tendence Centrální tendence popisný souhrn datové sady prostřednictvím jediné hodnoty, která odráží střed distribuce dat. Spolu s variabilitou pro datové sady, které obsahují pořadová data, je medián.

Použití běžných údajů

Pořadová data se běžně používají v různých průzkumech a dotaznících. Příkladem je Likertova stupnice, kterou najdete v mnoha průzkumech. Likertova stupnice uvádí kategorie psychometrické stupnice, například „Silně souhlasím“, „Souhlasím“ atd.

Různé příklady tohoto datového typu se často vyskytují ve financích a ekonomii. Zvažte ekonomickou zprávu, která zkoumá úrovně HDP Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý domácí produkt (HDP) je standardním měřítkem ekonomického zdraví země a ukazatelem její životní úrovně. HDP lze také použít k porovnání úrovní produktivity mezi různými zeměmi. různých zemí. Pokud zpráva hodnotí země podle jejich údajů o HDP, jsou pořadí příklady řadových údajů.

Jak analyzovat data?

Nejjednodušší způsob, jak analyzovat pořadová data, je použití vizualizačních nástrojů. Například mohou být data uvedena v tabulce, ve které každý řádek označuje odlišnou kategorii. Kromě toho je lze také vizualizovat pomocí různých grafů. Nejčastěji používaným grafem pro reprezentaci takových typů dat je sloupcový graf.

Obyčejná data lze také analyzovat pomocí pokročilých nástrojů statistické analýzy, jako je testování hypotéz Testování hypotéz Testování hypotéz je metoda statistické inference. Slouží k testování, zda je prohlášení týkající se parametru populace správné. Testování hypotéz. U těchto typů dat nelze použít standardní parametrické metody, jako je t-test nebo ANOVA. Testování hypotéz dat lze provést pouze pomocí neparametrických testů, jako je Mann-Whitneyův U test nebo Wilcoxonův párový test.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další finanční zdroje uvedené níže:

  • Základní pojmy statistiky v oblasti financí Základní pojmy statistiky v oblasti financí Pro lepší porozumění financím je zásadně důležité důkladné pochopení statistik. Statistické koncepty mohou navíc pomoci investorům sledovat
  • Vzájemně se vylučující události Vzájemně se vylučující události Ve statistikách a teorii pravděpodobnosti se dvě události vzájemně vylučují, pokud nemohou nastat současně. Nejjednodušší příklad vzájemně se vylučujícího
  • Medián Medián Medián je statistické měřítko, které určuje střední hodnotu datové sady uvedené ve vzestupném pořadí (tj. Od nejmenší po největší hodnotu). Medián
  • Kvantitativní analýza Kvantitativní analýza Kvantitativní analýza je proces shromažďování a vyhodnocování měřitelných a ověřitelných údajů, jako jsou výnosy, podíl na trhu a mzdy, aby bylo možné porozumět chování a výkonnosti podniku. V éře datových technologií je kvantitativní analýza považována za preferovaný přístup k přijímání informovaných rozhodnutí.

Poslední příspěvky