Řízení kvality - porozumění tomu, jak řízení kvality funguje

Řízení kvality je akt dohledu nad různými činnostmi a úkoly v rámci organizace. Struktura společnosti Korporátní struktura označuje organizaci různých oddělení nebo obchodních jednotek ve společnosti. V závislosti na cílech společnosti a odvětví zajistit konzistentnost nabízených produktů a služeb i prostředků použitých k jejich poskytování. Pomáhá dosáhnout a udržovat požadovanou úroveň kvality v organizaci.

Řízení jakosti

Řízení kvality se skládá ze čtyř klíčových komponent, které zahrnují následující:

 • Plánování kvality - Proces identifikace standardů kvality relevantních pro projekt a rozhodnutí, jak je splnit.
 • Zlepšení kvality - Účelná změna procesu za účelem zvýšení důvěryhodnosti nebo spolehlivosti výsledku.
 • Kontrola kvality - Trvalé úsilí o zachování integrity a spolehlivosti procesu při dosahování výsledku.
 • Zajištění kvality - Systematická nebo plánovaná opatření nezbytná k zajištění dostatečné spolehlivosti, aby konkrétní služba nebo produkt splňoval stanovené požadavky.

Cílem řízení kvality je zajistit, aby všechny zúčastněné strany organizace Zúčastněné strany vs. akcionáře Pojmy „zúčastněná strana“ a „akcionář“ se v obchodním prostředí často používají zaměnitelně. Podíváme-li se blíže na význam stakeholder vs. akcionář, existují klíčové rozdíly v použití. Akcionář je obecně akcionářem společnosti, zatímco akcionář nemusí být nutně akcionářem. spolupracovat na zlepšování firemních procesů, produktů, služeb a kultury za účelem dosažení dlouhodobého úspěchu, který pramení ze spokojenosti zákazníků.

Proces řízení kvality zahrnuje soubor pokynů vypracovaných týmem, aby bylo zajištěno, že produkty a služby, které produkují, mají správné standardy nebo jsou vhodné pro určitý účel.

 • Proces začíná, když organizace stanoví cíle kvality, které mají být splněny a které jsou dohodnuty se zákazníkem.
 • Organizace poté definuje, jak budou cíle měřeny. Přijímá opatření, která jsou nutná k měření kvality. Poté identifikuje všechny problémy s kvalitou, které se vyskytnou, a iniciuje zlepšení.
 • Posledním krokem je hlášení celkové úrovně dosažené kvality.

Tento proces zajišťuje, že produkty a služby produkované týmem odpovídají očekávání zákazníků.

Metody zlepšování kvality

Metody zlepšování kvality zahrnují tři složky: zlepšování produktů, zlepšování procesů a zlepšování založené na lidech. Existuje řada metod řízení kvality a technik, které lze použít. Patří mezi ně programy Kaizen, Zero Defect, Six Sigma, Quality Circle, Taguchi Methods, the Toyota Production System, Kansei Engineering, TRIZ, BPR, OQRM, ISO a Top Down & Bottom Up.

Řízení kvality - příklad

Modelovým příkladem skvělého řízení kvality je implementace systému Kanban společností Toyota Corporation. Kanban je systém řízení zásob, který vyvinul Taiichi Ohno za účelem zviditelnění dodavatelů i odběratelů, aby pomohl omezit nárůst nadbytečných zásob. Inventář Inventář je běžný majetkový účet v rozvaze, který se skládá ze všech surovin, nedokončené a hotové zboží, které společnost nashromáždila. Často je považován za nejlikvidnější ze všech oběžných aktiv - je tedy vyloučen z čitatele při výpočtu rychlého poměru. na výrobní lince v daném okamžiku. Toyota použila tento koncept k provedení svého systému Just-in-Time (JIT), který pomáhá sladit objednávky surovin od dodavatelů přímo s harmonogramy výroby. Montážní linka společnosti Toyota zvýšila efektivitu, protože společnost obdržela právě tolik zásob, aby uspokojila objednávky zákazníků během jejich generování.

Zásady řízení kvality

Existuje několik zásad řízení kvality, které přijímá Mezinárodní standard pro řízení kvality. Tyto principy používá vrcholový management k vedení procesů organizace k lepšímu výkonu. Obsahují:

1. Zaměření na zákazníka

Primárním zaměřením každé organizace by mělo být splnění a překonání očekávání a potřeb zákazníků. Když organizace dokáže porozumět současným i budoucím potřebám zákazníků a uspokojovat je, vede to k loajalitě zákazníků, což zase zvyšuje příjmy. Podnik je také schopen identifikovat nové zákaznické příležitosti a uspokojit je. Když jsou obchodní procesy efektivnější, kvalita je vyšší a může být spokojeno více zákazníků.

2. Vedení

Dobré vedení Vlastnosti vedení Vlastnosti vedení se týkají osobních vlastností, které definují efektivní vůdce. Vedení označuje schopnost jednotlivce nebo organizace vést jednotlivce, týmy nebo organizace k plnění cílů a záměrů. Vedení hraje důležitou funkci ve výsledcích řízení v úspěchu organizace. Skvělé vedení vytváří jednotu a účel mezi pracovníky a akcionáři. Vytvoření prosperující firemní kultury poskytuje vnitřní prostředí, které zaměstnancům umožňuje plně realizovat jejich potenciál a aktivně se zapojit do dosahování cílů společnosti. Vedoucí pracovníci by měli zapojit zaměstnance do stanovení jasných organizačních cílů a záměrů. To motivuje zaměstnance, kteří mohou výrazně zlepšit svou produktivitu a loajalitu.

3. Angažovanost lidí

Zapojení zaměstnanců je dalším základním principem. Vedení zapojuje zaměstnance do vytváření a poskytování hodnot, ať už na plný úvazek, na částečný úvazek, externě nebo interně. Organizace by měla povzbuzovat zaměstnance, aby neustále zlepšovali své dovednosti a udržovali konzistenci. Tento princip také zahrnuje zmocnění zaměstnanců, jejich zapojení do rozhodování a uznávání jejich úspěchů. Když jsou lidé oceňováni, pracují na svém nejlepším potenciálu, protože to zvyšuje jejich sebevědomí a motivaci. Když jsou zaměstnanci plně zapojeni, díky nim se cítí zmocněni a odpovědní za své činy.

4. Procesní přístup

Výkon organizace je zásadní podle principu procesního přístupu. Princip přístupu zdůrazňuje dosažení efektivity a efektivity v organizačních procesech. Tento přístup zahrnuje pochopení, že dobré procesy vedou ke zlepšení konzistence, rychlejším činnostem, sníženým nákladům, odstraňování odpadu a neustálému zlepšování. Organizace je vylepšena, když vedoucí mohou spravovat a kontrolovat vstupy a výstupy organizace, stejně jako procesy používané k produkci výstupů.

5. Neustálé zlepšování

Každá organizace by měla přijít s cílem aktivně se podílet na neustálém zlepšování. Podniky, které neustále zlepšují, zažívají zlepšený výkon, organizační flexibilitu a zvýšenou schopnost využívat nové příležitosti. Podniky by měly být schopny neustále vytvářet nové procesy a přizpůsobovat se novým tržním situacím.

6. Rozhodování založené na důkazech

Podniky by měly při rozhodování zaujmout věcný přístup. Firmy, které se rozhodují na základě ověřených a analyzovaných dat, mají lepší pochopení trhu. Jsou schopni provádět úkoly, které přinášejí požadované výsledky a ospravedlňují svá minulá rozhodnutí. Faktické rozhodování je zásadní, aby pomohlo pochopit vztahy příčin a následků různých věcí a vysvětlilo potenciální nezamýšlené výsledky a důsledky.

7. Řízení vztahů

Řízení vztahů je o vytváření vzájemně výhodných vztahů s dodavateli a maloobchodníky. Výkonnost společnosti mohou ovlivnit různé zúčastněné strany. Organizace by měla dobře řídit proces dodavatelského řetězce a podporovat vztah mezi organizací a jejími dodavateli, aby optimalizovala jejich dopad na výkon společnosti. Pokud organizace dobře řídí svůj vztah se zúčastněnými stranami, je pravděpodobnější, že dosáhne trvalé obchodní spolupráce a úspěchu.

Zásady řízení kvality

Výhody řízení kvality

 • Pomáhá organizaci dosáhnout větší konzistence v úkolech a činnostech, které se podílejí na výrobě produktů a služeb.
 • Zvyšuje efektivitu procesů, snižuje plýtvání a zlepšuje využití času a dalších zdrojů.
 • Pomáhá zlepšit spokojenost zákazníků.
 • Umožňuje podnikům efektivně prodávat své podnikání a využívat nové trhy.
 • Usnadňuje podnikům integraci nových zaměstnanců a pomáhá tak podnikům plynuleji řídit růst.
 • Umožňuje podniku neustále zlepšovat své produkty, procesy a systémy.

Sečteno a podtrženo

Řízení kvality v podnicích je zásadní pro zajištění konzistence jejích procesů i produktů a služeb. V podnikání je klíčová spokojenost zákazníků. Jelikož hlavním zájmem zákazníka je kvalita produktů nebo služeb, které nakupují, hlavním cílem dodavatele by mělo být vždy zajistit, aby to, co vyrábějí, bylo konzistentní a jemné kvality.

Související čtení

Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA® Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li se dozvědět více a rozšířit svou kariéru, podívejte se na další finanční zdroje níže:

 • 5 P of Marketing 5 P's of Marketing 5 P's of Marketing - Product, Price, Promotion, Place, and People - are key marketing elements used to position a business strategically. 5 P z
 • Brand Equity Brand Equity V marketingu se značka značky vztahuje k hodnotě značky a je určena vnímáním značky spotřebitelem. Vlastní kapitál značky může být pozitivní nebo
 • Homogenní skupina nákladů Homogenní skupina nákladů Skupina homogenních nákladů je v zásadě účetní termín používaný vedením společnosti ke seskupení nákladů, které ukazují podobnou souvislost příčin a následků nebo získaných výhod, pokud jde o alokační základnu nákladů. Stručně řečeno, homogenní skupiny nákladů jsou způsob, jak logicky seskupit dohromady
 • Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart je velmoc podnikání a jednou z jeho klíčových silných stránek je jeho marketingový mix. Přežít na maloobchodním trhu vyžaduje víc než jen štěstí

Poslední příspěvky